زیدان ولې د ریال ماډریډ تمرینات پرېښودل؟

منندوی

بالاخره د زیدان له خوا د ریال ماډریډ د تمریناتو د پریښودو علت معلوم سو.

 فرید زیدان د زیدان ورور مړ شو او په همدې خاطر زیدان د ریال تمرینات پرون پريښودل. نن د ریال په تمریناتو کي د احترام په خاطر یوه دقیقه چوپتا اختیار شوې وه. زیدان به خپل د ورور د ښخېدو تر مراسمو وروسته بیرته کاناډا ته ولاړ شي.