انډي مولز: ژمنه کوم چې د پښې له پرې کېدو وروسته به هم خپله دنده مخته یوسم

د افغانستان د … Continue reading انډي مولز: ژمنه کوم چې د پښې له پرې کېدو وروسته به هم خپله دنده مخته یوسم