د سرې وزې کیسه

(د سرې وزې یا بوزې کيسه د کوچنيانو په پښتو ادبياتو کې ځانګړی ځای لري. دا کيسه په انګلیسي او نورو ژبو کې هم په يو څه توپير سره شته. … نور

زمری پاچا کارتون/ درېمه برخه

زمری پاچا The Lion King کارتون لومړی ځل په ۱۹۹۴م کال 088کې د والټ ډيزني انيمشن له خوا جوړ شو. دا د والټ ډيزني ۳۲۲م کارتوني فيچر فيلم دی. د … نور

زمری پاچا (۲برخه) کارتون

زمری پاچا The Lion King کارتون لومړی ځل په ۱۹۹۴م کال 088کې د والټ ډيزني انيمشن له خوا جوړ شو. دا د والټ ډيزني ۳۲۲م کارتوني فيچر فيلم دی. د … نور

زمری پاچا، کارتون

زمری پاچا The Lion King کارتون لومړی ځل په ۱۹۹۴م کال کې د والټ ډيزني انيمشن له خوا جوړ شو. دا د والټ ډيزني ۳۲م کارتوني فيچر فيلم دی. د … نور