د ګوتې ځبېښل ماشوم ته تاوان لري؟ / ډاکتر محب زغم

اکثره ماشومان تر درې یا څلور کلنۍ پورې پخپله دا کار پرېږدي، ځینې یې تر شپږ کلنۍ پورې ګوته ځبېښي او یو نیم تر ځوانۍ پورې دا عادت ساتي. تر … Continue reading د ګوتې ځبېښل ماشوم ته تاوان لري؟ / ډاکتر محب زغم