د ماشوم پر وده اغيزمن عوامل

کمیت او کیفیت د ماشومانو او نويو ځوانانو په وده او تکامل کې د شرایطو او عواملو سره تړاو لري، چې دا عوامل په ټوليز ډول  موږ لومړی په دوو … نور

 ماشومتوب ګلونه

فضل الحق وردګ ګلالیو ماشومانو تر خټين دیوال لاندې پر سپيره ترپړه په لوړ مازدیګر لوبې کولې. لمر په غرغړو وو, د لویدونکو وړانګو زیړ څادر یې د ورېځو پر … نور