عـلم

 كله چې به لوى مرشد او مريدانو په صومعه كې ماخوستن مهال مراقبه كوله، پيشو به كوز پاس ګرځېده، ميو،ميو به يې كول، د دوی د ذهن تمركز يې ګډوډاوه. … نور