د چـا ګناه لويه ده؟

 دوه تارك دنيا زاهدان په لاره روان وو. سهار و. باران تازه ورېدلى و. ځاى ځاى كوړم اوبه ولاړې وې. دوی يوه ځوانه ښځه وليده چې د لارې د سر … نور