تمرکز

 له لس كاله شاګردۍ وروسته، تينو د ذن د استادۍ مقام ته ورسېد. يوه ورځ چې باران اورېده، دى د ذن د نامتو مرشد نان اين ليدو ته ورغى. مرشد … نور