ښکلی طبيعت

 د ذن په يوۀ لوى معبد كې د يوۀ تارك دنيا عابد كار دا و چې د معبد ونې، بوټي وپالي. دۀ له ونو، بوټو، وښو او ګلونو سره ډېره … نور