داغونه

 يوۀ هلك ته چې همېشه به په غصه کېده خپل پلار د مېخونو كڅوړه وركړه، ورته ويې ويل: هر وخت چې په قهر شې د لرګو په دېوا لګي باندې … نور