وخت او مينه

 ډېره زمانه پخوا په سمندر كې يو داسې ټاپو و چې عاطفې او فكرونه لكه غم، خوشحالي، مينه يا پوهه پكې اوسېدل. په دې منځ كې ناڅاپه له غيبو اواز  … نور