کوچنیان یې له تاسې زده کوي

لیکنه: ښویالی محمدشفیق شرفزی په نړۍ کې، چې د الله( ج) څومره نعمتونه دي، هر یو یې په خپل ځای ګران بها او قدرمند دی، که بنده ټول عمر الله … نور