نوزيږي ماشومان به څنګه وساتو؟

ځينې خلك نوي زېږېدلي ماشومان تر ډېره عمره نه مينځي، دوى وايي ماشوم به ناروغ شي. خو خبره دا ده چې اكثره ناروغۍ له ناولتيا راپيدا كېږي. كه ماشوم پاك … نور

اوبړۍ

 اوبړۍ په الماني ژبه کې Algen  په انګريزي ژبه کې Algae  په عربي کې طحالب او په فارسي ژبه کې جلبک  نوميږي . سره له دې چې اوبړۍ د بوټيو … نور