پنجشنبه, جنوري 21, 2021
Home مقالې دری دیوار کج بُن می غلطد | روف لیوال

دیوار کج بُن می غلطد | روف لیوال

معروف است که گفته اند: خشت اول گرنهد معمار کج    +  تا ثُریا میرود دیوار کج 

نزده سال قبل درهمین روزها کنفرانس بُن درمورد افغانستان تدویر یافت، بمناسبت نزده همین سالگشت آن، تلویزیون طلوع گُفتمان ی داشتند بایونس قانونی یکی ازچهره های دُرشت وهمه کاره درآن کنفرانس، ازمحتوای اظهارات یونس قانونی وجریانات 19سال گذشته چنین میتوان استنباط نمود:

_  بنیان گذار اصلی آن دیوار ومُجری درامه ی  مبارزه باتروریسم (امریکا) به بهانه ی سرکوب تروریسم تعریف ناشده؟ افغانستان رااشغال و هدف اصلی اش صرف در همکاری با پاکستان، استثمار وگوش مالی افغانستان بوده است.

_ عدم اعتنا واغماز عمدی در مورد عناصر ملی مانند پوهاند علامه شکوررشاد، سایر استادان پوهنتون، نخبه هاومحاسن سفیدان برعلاوه ی طالبان ایکه غلامان پاکستان نبودند مانندمعتصم آغاجان، مرحوم مژده که می بایست دراجلاس بُن شرکت مینمودند.

_  نیروهای امریکایی واجنبی شامل اییتلاف گویا ضد تروریزم 80% ازتنظیمی های دوره شر وفساد به سر کردگی مافیاسالارکرزی (مافیای تنظیمی، مافیای فساد، مافیای جنگ سالاران ومافیای شرور) را به اریکه ی قدرت رسانیدند جنانچه قانونی هم گفت ( وزیردفاع ازپنجشیر- داخله وامنیت ودیگران هم ازپنجشیر) که تاکنون برگُرده ی ملت مظلوم افغان سواراند وحال هم هی دارند میخواهند جوجه های شانرا به همان خط ورسم مافیایی دوباره بنام ( مقاومت دوم) برمردم تحمل نمایند .

_ درحالیکه امریکاشناخت صددرصدازپاکستان وتروریست پروری اش داشت، عاملان آی، اس، آی واجنت های شانرااجازه داد تا بصورت مصؤن درچرخ بالها به چرات وسایر مناطق پاکستان پرواز نمایند وبه این منوال مار کشته نشد بلکه این مار هارترشد وحال دوباره بانیش قوی تربرمیگردد تا افغانستانرا نیش بزند ودیوار هم به کلی منهدم شد.

_ چیزیکه به گفتار آقای قانونی مهر تایید میگذارد، اشاره ی وی به تکنو کرات های از خارج آمده است (عناصر ناآشنا باشرایط، فاقد ترحم وطنی ووطنپرستی ،تُهی از عاطفه ی افغانی – بی تفاوت درموردسرنوشت افغانهای داخل کشور وبلاخره بخاطرربودن دالرآماده)

_امریکا به بهانه ی سرکوب تروریزم (خودپرورده اش) موتلفین جهانی به استثنای پّاکستان رابازی داده واغوا نمود، کنون دروقت شرمساری همه ی موتلفینش از امریکا بیزار وبه اتازونی به دیده ی نفرت مینگرند، تنها انگلیس ازهلمند وپاکستان در مجموع از سود بران اصلی بودند.

خلص رهبری آورده شده ازبُن (مردم محور) نبودند که دوحه (دروغه) نیز همچنان مردم محور نیستند، زیراباتورجان وخالدجان که از دهن شان بوی شیر میآید ، همه روزه مورد تمسخر هیات طالبان قراردارند ویگان روز ازنزد شان امتحان لسان انگلیسی هم گرفته میشود.

درعوض میبایست به این مذاکرات اشخاصی چون استادان پوهنتون اکادمیسن سیستانی، پوهاند ودیر صافی، پوهندوی استاد مسعود، پاچاگل وفادار، حسن شرق، پوهاند نصرالله ستانکزی، محاسن سفیدان منور وفرهیخته میرفتند وبه هیاتی طالبی زهر چشم خود ومردم را نشان میدادند.

اینکه این دیوار دروغه (دوحه) چگونه بناخواهد شد، بخدا معلوم؟ زیرا به دست غیر است.

خدایا! آسمان دور وزمین هم سخت است، طالب مرحمتت هستیم ( الهمَ اغفروارحم وانت خیرٌراحمین)

عبدالرووف لیوال.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

ادب