در باره نویسنده: کانديدای اکادميسين اعظم سیستاني

کانديدای اکادميسين محمداعظم سيستانی درمطبوعات و جامعه فرهنگی افغانستان، درپنج دهه اخير چهره شناخته شده است، نوشته های پژوهشی اوبه سالهای۱۹۶۲ که هنوز محصل فاکولته ادبیات بود، برميگردد. سيستانی درآغاز سال ۱۳۱۷(مارس۱۹۳۸) خورشيدی دریک روستائی دورافتاده درولايت نيمروز،دريک خانواده زمین دار متوسط بنام شيراحمد ابن محمديوسف خان بارکزی پا به هستی گذاشت. محمدیوسف بارکزی، پدر…