د سرې وزې کیسه

(د سرې وزې یا بوزې کيسه د کوچنيانو په پښتو ادبياتو کې ځانګړی ځای لري. دا کيسه په انګلیسي او نورو ژبو کې هم په يو څه توپير سره شته. د سرې بوزې کيسې ته ورته په انګلیسي کيسه کې بوزه نهه بچیان لري او ځیني جزيیات يې د پښتو له هغې سره توپیر لري. يوه بله کيسه چې همدې ته ورته ده د (درو کوچنيو سرکوزو) ده خو هغه هم د سرې بوزې له کيسې سره توپیر لري. دا څرګنده نه ده چې په پښتو کې لومړی ځل د سرې بوزې کیسه کله ويل شوې ده. )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...