بورا، معصومه غرڅنۍ

ونه کې بورا دی

ګل سره تر خوا دی

ښکلي ېي وزرونه دي

سره شنه ېي رنګونه دي

ګل بورا ته ګران دی

تل پسې حيران دی

راشه بورا راشه

ما سره اشنا شه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...