زمری پاچا کارتون/ درېمه برخه

زمری پاچا The Lion King کارتون لومړی ځل په ۱۹۹۴م کال 088کې د والټ ډيزني انيمشن له خوا جوړ شو. دا د والټ ډيزني ۳۲۲م کارتوني فيچر فيلم دی. د دې کارتون کيسه په افريقا کې د زمريانو په يوه پاچاهي کې جوړه شوې ده. د دې کيسې سرچينه د ويليم شکسپيېر له افسانې هامليټ Hamlet څخه اخيستل شوې ده. د دې فيلم اصلي سندرې مشهور موسيقار ايلټن جان Elton John ليکلي دي. د دغه فیلم د کرکټرانو ږغونه د انګلیسي ژبې د مشهورو فلمي ستورو دي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *