د نجونو ورځ/ محمد نعمان دوست

په شنه سهار وړې نجونې له یوه ډیرانه را تاوې وې. په کوچنيو لاسونو یې کثافات لټ په لټ کول؛ شاید د خپلې ورځې په اړه یې د مبارکۍ پیغامونه لټول.

خبره مې ستوني کې بنده شوه، له مبارکۍ ورکولو وشرمیدم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...