الف بې تې / حکیمي

الف،ب، ت
زما خوږې ادې
پکار مې دي پېسې
ځانته اخلمه قلم او کتابچې
پکې ليکم کليمې
ترې به جوړې کړم جملې
په قلم باندې لیکل کوم
په پنسل به رسمول کوم
بيا به جوړ ځانته کتاب کړم
زه همزولو ته خطاب کړم

عبدالحمید حکیمي

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...