سیند/ اجمل تورمان

(( سیند څپه څپه
اباسین څپه څپه ))
ځي مخ نه تېرېږي تکه سپین څپه څپه

وارورې او باران
سیند کړلو روان
ښکلی په کبانو دی حسین څپه څپه

سیند څپه څپه
اباسین څپه څپه
ځي مخ نه تېرېږي تکه سپین څپه څپه

غره نه مساپر
سیند ښکلی شاعر
بیا سپرلی راوړ هسې شین څپه څپه

سیند څپه څپه
اباسین څپه څپه
ځي مخ نه تېرېږي تکه سپین څپه څپه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...