ماشومان او لویان باید څومره خوب وکړي؟

څېړونکو له ډېرو تحقیقاتو وروسته د عمر پر اساس د خوب لپاره دا وختونه ټاکلي دي.

نوزېږي (له لومړۍ ورځې تر ۳ میاشتنۍ پوري) ۱۷ ساعته

نوزېږي (له ۴ میاشتنۍ تر ۱۱ میاشتنۍ پوري) له ۱۲ تر ۱۵ ساعته

په ګرځېدا راغلی (له ۱ کلنۍ تر ۲ کلنۍ پوري) له ۱۱ تر ۱۴ ساعته

ماشومان (له ۳ کلنۍ تر ۵ کلنۍ پوري) له ۱۰ تر ۱۳ ساعته

ښوونځي ته تلونکي ماشومان (له ۶ کلنۍ تر۱۳ کلنۍ پوري) له ۹ تر ۱۱ ساعته

ژڼکي (له ۱۴ کلنۍ تر ۱۷ کلنۍ پوري) له ۸ تر ۱۰ ساعته

زلمي (له ۱۸ کلنۍ تر ۲۵ کلنۍ پوري) له ۷ تر ۹ ساعته

لویان (له ۲۶ کلنۍ تر ۶۴ کلنۍ پوري) له ۷ تر ۸ ساعته

د پاخه عمر او بوډاګان (له ۶۴ کلنۍ تر ….) له ۷ تر ۸ ساعته

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...