د ځنځې ناکامي/ ژباړن میرویس میرزاد

ځنځه وه، کله به چې نڅېدله، د ځنګله ټول ځناور ترې ټولیدل او ستایله به یې. خو بې له یو څناوره چې هیڅکله یې د هغې ګډا نه خوښیده. هغه یو حسود کیشپ وو.

هغه یوه ورځ یو لیک ځنځې ته واستاوه، چې پکې لیکلي وو: او بي مثاله ځنځې! زه د هغو ستایونکو دوستانو له جملې  څخه یم، چې ستا نڅا یې ډیره خوښیږي . غواړم وپوښتم  په څه شان نڅا کوې؟ لومړی خپله ۲۲۸  پښه پورته کوې او بیا ۵۹ ؟ او یا هم په ۴۹۹ پښې پیل کوې؟

ستا د ځواب په تمه یم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *