ماشوم او عینکې / ویدیو

د ماشوم د زېږېدو په لومړیو شېبو کې ډاکتر د هغه غوږونه او سترګې معاینه کوي څو ډاډ ترلاسه کړي چې په لیدلو او اورېدلو کې څه ستونزه نه لري.

دا ماشوم، چې سترګو یې کار نه کاوه، وروسته له دې چې عینکې ورپر سترګو کېږي، خوشالي احساسوي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...