بی موره ماشوم تل څپیړ خور وي،خو بی پلاره ماشوم په ټولو زور وي

حوره سپیڅلې

ماشوم چی بی موره شی وروسته له دوو دریو ورځو دهر لویاو واړه چیغه پسې وې، د ټول کلی کور لاس پاکوونکی وېپلار که دی 60 یا65 کالو هم وې په 18 کلنې پیغلې پسی به ګرځې او ضرور به هم بل واده کوېد خپلو لومړنیو ماشومانو به پروا هم نلری. بس پدی فکر کې دی چې په نس ماړه او په تن پټ دی هغه ده بله مور مې ورته راوستله. لومړنې میرمن ترې هیره شیسهار چې ووځي د ماښام له اذانو سره به سم کورته راځيغږ به کوی: ښځې یا دپلاني مورې اولادونه ښه وو؟ څه ورانې خو به یی نه وې کړی؟!
میره هم ځواب ورکړي:
چې پلانی زوی دې ټوله ورځ په کور نه وو. ستا له راتګ سره سم کورته راغی. دې بل دی هم زما یوه خبره نه منله.
او دا بله دی نه وینې!؟ دا ستا نازولې خو ټوله ورځ له سهاره په پس خانې ننوتې وه. خدای خبر چې هلته یې څه بلا غوښته په شلو چیغو نه راوتله.خاورې دېزما بدبختې بد نصیبې په سر شي.

 سکنۍ مور خو نشته چې د نادان اولاد په هره خبره خاورې واړوي څه ښه یې ویلي( مور چې میره شی پلار پلندر)!
ځکه خو وایم چې بې موره ماشوم تل د کلي کور څپیړ خور وي

خو که ماشوم پلاره شي تل په ټولو زورور دی.بی پلاره ماشوم ځکه په ټولوزورور دی چې هغه سکنۍ مور لري. مور ده چې که ماشوم یې بې پلاره هم شي ځان به هم مور ورته جوړوي هم پلار.مور ده چې په هر میدان کې د خپل اولاد په پلوی ولاړه ده او اولاد په ټولنه کې په لوړ سر او با جراته را لویږي.مور ده چې دخپل اولاد ساتنه او روزنه په ښه توګه کوي،خپله به شپه او ورځ وچې شونډې ګرځي دهر چا هره خبره به په ځان اخلي خو پخپل اولاد به د چا خبره نه پریږديان که چیرې مور د ناوړه دودونو قرباني هم شي خو بیا به هم خپل اولاد یوازې نه پریږدي.

ځکه خو وايي: ( جنت د مور تر پښو لاندې دی!!!)

1 comment

  1. منصور الماس Reply

    حقیقت خبره ده خدای(ج) دی څوک په ماشومتوب کی نه بی موره کوی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...