همت / نورګل شفق

یوه ورځ یو کارغه ډیر تږی شوی و، له تندې يې په خوله کې لاړې وچې شوې وې. کارغه شاوخوا وڅارله خو اوبه يې تر سترګو نه شوې، نو ځکه د اوبو د پېدا کولو په مقصد له ونې ولوت. کارغه ډير مزل وکړ، خو اوبه يې بیا هم ترسترګو نه شوې. اخر يې د…

Read more
Loading...