زما لومړۍ مقاله: د ماشومانو لپاره خاطره/ لیکواله نعیمه غني

زه چې کله دریم ټولګي ته بریالۍ شوم نو ښوونکې مو د ښوونځي په لومړۍ ورځ وویل: ګوری زده کوونکو ستاسو سبقونه  له لومړي او دوهم ټولګی نه توپیر لري، هغه داسې چې کله مو یو لوست لوستلو، نو ټول به د هغه موضوع په اړه چې لوستي مو ده یوه، یوه مقاله لیکئ او…

Read more
Loading...