…د افغانستان لومړنۍ ویانده وفات ش

…د افغانستان د راډیو لومړن

…پاکستاني طالبانو ملا فضل الله خپ

…تاند- پاکستاني طالبانو له

…امریکا د ۴۶ ملیون ډالرو زړې وسپن

…تاند- له افغانستانه وتونک

…اماراتو ته د شتمنو افغانانو د پا

…تاند- د متحده عربي امارات

…پښتو هنري نثر، له حبیبي تر رحمان

…  نونسمه پیړۍ وه چې هنرۍ

…سورلنډی خپل کور داسې ساتي/ استاد

… خبره څلور کاله دمخه پېښه

…دا کیسه راته څه ورانه غوندې ښکار

…هغه وطن چې پکې د  کتاب نه

…د کندهار محبس څخه ۸۲ تنه بنديان

…خبرپاڼه نېټه ١٣٩٢\٨\١٥

…د ملي ارادې د تمثیل پر وړاندې پر

…ټولو ته یاد ده چې د ولسمش

«
»

داسي ښکاري څه چې تاسي غواړئ موږ یې نه شو موندلی ښايي لټون یا یو له دې لاندې لینکونو مرسته وکړای شي

تر ټولو زیاتې کارېذدونکې څانګې

Archives

میاشتنی ارشیف وګورئ