Categories

اعلان

Loading…

تصادم ناسیونالیزم ایرانی با وطنپرستی ملت افغانستان

   به قلم دوکتور نوراحمد خالدی
ایجاد و دوام کشور و دولت افغانستان با هویت مستقل افغانی آن که عمدتآ متکی بر اسلام حنفی و فرهنگ افغانی متشکل از عناصر پشتونولی و فرهنگ دری خراسانی است، نه تنها با آرمانهای ناسیونالیزم ایران بزرگ در تضاد قرار دارد بلکه مانعی در راه بسر رسیدن آرمانها و اهداف سیاسی آن نیز میباشد.
مبانی ناسیونالیزم ایرانی کدامها اند؟
ناسیونالیزم ایرانی بر مبنای مذهب شیعه اثنی عشری از زمان صفویها در اوایل قرن شانزده میلادی شکل گرفت و با اعتقاد غلط به موجودیت نژاد برتر آریایی و بخصوص ایرانی در سالهای 1930م به پیروی از آلمان هتلری در زمان رضاخان، که اولین شاه فارس تبار در سرزمین ایران امروزی بعد از بیش از هزار سال از زمان یزد گرد دوم شاه ساسانی به بعد بود، تکامل یافت. بر همین اساس در سال 1935م اسم ایران به عوض فارس به عنوان اسم رسمی دولت تعیین شده از تمام کشورهای جهان خواسته میشود که بعد از آن کشور فارس را ایران خطاب کنند.
اصطلاح آریایی و ایران بزرگ برای اولین بار در آنزمان در مطبوعات و نوشته های ایرانیها ظاهر شد و کوشش گستردهء برای فراهم نموَدن زمینه های تاریخی و تیوریک این ناسیونالیزم آغاز گردید که توسط بعضی حلقه ها هنوز هم ادامه دارد. به سلسلهء این کوشش ها به ایجاد کتیبه های جعلی هخامنشی اقدام میشود، و به پیدایش قبر جعلی کوروش، منشور کوروش که در حقیقت یک استوانه با نوشتهء معمولی برای گذاشتن در تهداب ساختمانها است پرداخته میشود.
در ناسیونالیزم ایرانی از شاهنامهء فردوسی و اشعار حماسی آن که هیچ ارتباطی به فارس ندارد به مثابهء زمینهء حماسی تاریخی برای این جعل بزرگ استفاده میگردد در حالیکه ایران شاهنامه و قصه ها و افسانه های حماسی آن همه و همه مربوط به سرزمین و مردم افغانستان امروزی میباشد. مبنای اعتقاد به برتری فرهنگی ملت ایران در مقابل اعراب، ترکها و افغانها ازعناصر ناسیونالیزم ایرانی بوده وخصومت بیدریغ ایرانیها را با اعراب، افغانها و ترکتبارها را از همین زاویه باید نگریست. در این ارتباط نسبت دادن تمام چهره های ادبی، علمی، فرهنگی، هنری، سیاسی و نظامی گذشتهء منطقه به کشور ایران از دست آورد های این ناسیونالیزم محسوب میگردد. بیجهت نیست که برای استفاده از زبان فارسی آنهم با لهجه و استندرد و واژه های متداول در ایران به مثابه زبان برتر و یگانه زبان ملی منطقه کوشش صورت گرفته به خالص سازی زبان فارسی با زدودن کلمات و اصطلاحات عربی، ترکی، پشتو، و غیره از آن و تعویض آنها با استفاده از کلمات و اصطلاحات زبان عتیقهء پهلوی اقدام بعمل می آید.
در زمرهء عناصر این ناسیونالیزم اعتقاد به ایران بزرگ، از ترکیه و دجله و فرات در غرب تا دریای سند در شرق، و از بحیرهء آرال در شمال تا بحیرهء عرب و خلیچ فارس و اعتقاد به اینکه این ایران بزرگ توسط استعمار از هم فروپاشیده و کشورهای تازهء ظهور کرده اند نه نظر به قیامهای مردمان این کشورها. فساد این اعتقاد و میان خالی بودن آن زمانی به وضوح به نمایش گذاشته شده میشود که در تاریخ ایران معاصر حاکمیت افغانها در زمان شاه محمود هوتکی و شاه اشرف هوتکی در زمره افرادی مانند چنگیز خان مغول، به مثابه اشغالگران غیر ایرانی معرفی شده نادر افشار که قادر شد به این حاکمیت خاتمه دهد به مثابه قهرمان ملی ایران محسوب میگردد.
بر همین اساس با کاربرد اسم آریانا در اشاره به اسم باستانی سرزمینهای افغانستان امروزی مخالفت صورت گرفته و در عوض استفاده از اسم ایران بزرگ تبلیغ گردیده، تشریح و تفسیر تاریخ گذشتهء منطقه از دیدگاه ایران بزرگ و ناسیونالیزم ایرانی وقبولی خط فکری و هژمونیزم ایران در مسایل منطقوی تبلیغ میگردد.
در این زمینه پولهای هنگفتی از طریق پروژهء یورش فرهنگی ایران بخصوص در کشورهای تاجیکستان و افغانستان با ایجاد دستگاههای تبلیغاتی تلویزیونها، رادیوها، مطبوعات چاپی و رسانه های انترنتی به مصرف میرسد. در کشور تاجیکستان در مقابل این یورش فرهنگی بصورت رسمی مقاومت صورت گرفته اما این یورش همچنان با تمام قوت خود در افغانستان ادامه دارد.
با توجه به چوکات فکری-سیاسی ناسیونالیزم ایران بزرگ واضح میگردد که چرا ایران پرستان افغانستان:
§ ایجاد کشور افغانستان را ساخته و پرداختهء استعمار انگلستان میدانند؛
§ امپراطوری ابدالی تا قبل از امیر عبد الرحمان خان را بدون ارتباط با دولت معاصر افغانستان میدانند؛
§ تاریخ افغانستان را مسخ میکنند؛
§ به تحقیر و توهین چهره های تاریخی سیاسی این کشور منجمله میرویس نیکه، احمدشاه بابا، امیر عبد الرحمان خان، امیر امان اله خان و غیره میپردازند؛
§ اسم افغانستان را نشانه تحمیل اسم یک قوم توسط استعمار میدانند؛
§ با ملیت “افغان” مخالفت دارند؛
§ از موجودیت ملت افغانستان انکار میکنند؛
§ با توهین به قوم پشتون وحدت و برادری اقوام این کشور را نشانه گرفته اند؛
§ قوم پشتون را یک قوم بی فرهنگ، بدوی و قبیلوی خطاب میکنند؛
§ طالبان و قوم پشتون را مترادف هم دانسته هر پشتون را طالب و یا طالب پرست تصور میکنند؛
§ بی اعتبار ساختن چهره های تاریخی، سیاسی و فرهنگی پشتون را در پیش گرفته اند؛
§ ترکیب قومی شناخته شدهء نفوس این کشور را مورد سوال قرار میدهند؛
§ تمامیت ارضی این کشور را نشانه گرفته اند؛
§ رهبران اقوام غیر پشتون را ترغیب میکنند تا با استفاده از امکاناتیکه موجودیت نیروهای بین المللی فراهم کرده اند در مناطق خود خودمختاری اعلان کنند؛
§ از تغییر سمبولهای ملی سخن میزنند؛
§ از کاربرد اسم دری نفرت دارند و ترجیح میدهند فارسی گفته شود؛
§ به ترویج اصطلاحات مروج در ایران به عوض مصطلحات مروج ملی و اداری در افغانستان میکوشند؛
§ قانون اساسی کشور را نشانه گرفته اند تا آنرا بی اعتبار کنند؛ و بالاخره
§ این خاک را بخش شرقی ایران زمین و خودرا ایرانی میدانند.
ایران پرستان وطنی در افغانستان به سلسلهء کوشش برای تخریب تاریخ این کشور تاریخ معاصر ما را به دو دوره احمد شاه ابدالی تا شروع امارت امیر عبدالرحمان خان و بعد از آن تقسیم میکنند. چرا؟ برای اینکه اگر تاریخ افغانستان را از زمان احمدشاه ابدالی قبول کنند در آنصورت نمیتوانند بگویند دولت و کشور افغانستان را استعمار انگلستان ساخته است! برای آنکه در سال 1747م زمانیکه احمد شاه ابدالی کشور و دولت مستقل را در این سرزمین اعلان کرد هنوز استعمار انگلیس در هندوستان شکل نگرفته بود.
با توجه به مطالب بالا، ایجاد و دوام کشور و دولت افغانستان مستقل با هویت ملی افغانی و فرهنگی مختص بخود آن، نه تنها با آرمانهای ناسیونالیزم ایران بزرگ در تضاد قرار دارد بلکه مانعی در راه بسر رسیدن آرمانها و اهداف سیاسی آن نیز میباشد.

321 total views, 1 views today

2 comments

 1. A. Halim Hakimi Reply

  ” از کاربرد اسم دری نفرت دارند و ترجیح میدهند فارسی گفته شود؛ ”

  May I add some positive notes to replace negativity ?

  1. Pashtuns, Tajiks and Persians all three have a heavy roots in this region and together created the cultural heritage of Ariana.

  2. Dari/Farsi is exactly the same language and the people of Afghanistan from Qandahar to Nangarhar, from Ghazni to Maimana and from Herat to Badakhshan all call the language nothing els but Farsi/ Parlso. Only a few so called Persianized-Pashtuns that lost their mother language press the name to be Dari. It is extremely rude to tell others what to call their mother language.

 2. RAZMOHAMMED KAMAWALL Reply

  afghangovernment must official fallow the same policy like Tajikistan against iranism/and
  control media from irani culture in afghaistan.thank you

Leave a Reply to RAZMOHAMMED KAMAWALL Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

۸

د خپلواکۍ 100 کالیزه Independence

د خپلواکۍ سلمه کلیزه دې بختوره وي| احسان ارینزی

د نړۍ په ټولو هېوادونو کې داسې عنعنوي، فرهنګي، دیني او ملي ورځې شته چې خلک او حکومتونه یې په…

د خپلواکۍ سلمه کلیزه دې بختوره وي| احسان ارینزی

21 Aug 2019 خپلواکي مقالې تاند No comments

نور

د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ نن شپه د…

تاند، چهار شنبه، د اسد ۳۰ مه: د کورنیو چارو وزارت اعلان کړه چې نن د اسد په ۳۰مه به…

د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ نن شپه د کابل پر ۳ غونډیو اورلوبه کېږي

21 Aug 2019 خبرونه خپلواکي م. عاصم خوږیاڼی No comments

نور

فرخنده باد صدمین سالگرد استرداد استقلال افغانستان

استاد عارف نظر صدسال پیش از امروز مردم آزاده افغانستان، ثمره جانبازی ها، قهرمانی ها و مبارزات استقلال طلبانه فرزندان خویش…

فرخنده باد صدمین سالگرد استرداد استقلال افغانستان

20 Aug 2019 خپلواکي مقالات دری تاند No comments

نور

د غازي امان الله خان سل ارمانونه

1.        افغانستان منظم مالیاتي سیستم ولري 2.      افغانستان قوی مالي نطام ولري 3.      افغانستان خپلې پیسې ولري 4.      افغانستان خپل تولیدات ولري 5.      افغانستان خپله بريښنا ولري 6.      افغانستان توکي ټولې…

د غازي امان الله خان سل ارمانونه

19 Aug 2019 خپلواکي مقالې تاند No comments

نور

 بیست و هشت اسد؛ روز استقلال کشور! | توفیق عظیمی

بیست و هشتم اسد، حماسه یک روز، افتخار جاویدان، روز استرداد استقلال کشور است، که از آن ۱۰۰ سال میگذرد. در بیست و…

 بیست و هشت اسد؛ روز استقلال کشور! | توفیق عظیمی

19 Aug 2019 خپلواکي مقالات دری مقالې تاند No comments

نور

د خپلواکۍ فکر | معروف افغان

ازادي او خپلواکي، دوه جلا مفاهیم افاده کوي او لازمه ده چې جلا جلا چلندونه ورسره وشي. د ازادۍ په…

د خپلواکۍ فکر | معروف افغان

18 Aug 2019 خپلواکي مقالې تاند No comments

نور

بلخي نجلۍ او ځوان د خپلواکۍ په ورځ په اماني…

تاند، دوشنبه د اسد ۲۸مه: په بلخ کې یوې ناوې او زوم د خپلواکۍ د سلمې کلیزې له ورځې سره…

بلخي نجلۍ او ځوان د خپلواکۍ په ورځ په اماني کالیو کې واده وکړ

19 Aug 2019 خبرونه خپلواکي م. عاصم خوږیاڼی Comments (1)

نور

طالبانو بغلان کې د خپلواکۍ سلمه کلیزه نمانځلې ده

تاند، دوشنبه، د اسد ۲۸مه: طالب ویاند ذبیح الله مجاهد وایي، جنګیالیو یې نن تر خپلې ولکې لاندې ځینو سیمو…

طالبانو بغلان کې د خپلواکۍ سلمه کلیزه نمانځلې ده

19 Aug 2019 خبرونه خپلواکي م. عاصم خوږیاڼی Comments (1)

نور

د خپلواکۍ لمانځل څه ګټه لري؟

لیکنه: نورالله غازي هیوادونه د خپلواکۍ په لمانځلو سره خپلو خلکو ته بیا بیا وریادول غواړي چې دا هیواد داسې په…

د خپلواکۍ لمانځل څه ګټه لري؟

19 Aug 2019 خپلواکي مقالې تاند No comments

نور

غازي امان الله خان ته | ګل آغا احمدي وردګ

رښتیا هم چې تا سل کاله مخکې په نره توره د افغانستان آزادي له اشغالګرو انګرېزانو څخه بېرته واخیسته او…

غازي امان الله خان ته | ګل آغا احمدي وردګ

19 Aug 2019 خپلواکي مقالې تاند No comments

نور

د افغانستان د خپلواکۍ ستونزمن مزل

لیکنه: محمد نور الهام افغانان د ۲۰۱۹ کال د آګسټ په ۱۹مه چې د ۱۳۹۸ ل ل د زمري له ۲۸مې…

د افغانستان د خپلواکۍ ستونزمن مزل

19 Aug 2019 خپلواکي مقالې تاند No comments

نور

د پاچا امان الله؛ اصلاحات او مخالفتونه/ زاهدخلیلي

پاچا امان الله په ۱۹۱۹ کې د خپل پلار له وژل کېدو وروسته پاچا شو. پوځ، لوړ پوړو چارواکو او…

د پاچا امان الله؛ اصلاحات او مخالفتونه/ زاهدخلیلي

19 Aug 2019 خپلواکي مقالې تاند No comments

نور
 • 1
 • 2