Categories

اعلان

Loading…

د تحقیق اصول کتاب چاپ شو

لیکنه:پوهنیار فرمان الله سلطاني

دا اثر د سیدجمال الدین افغان پوهنتون ځوان کادر پوهنیار سیداصغر هاشمي اثر دی. د تحقیق اصول کتاب د څېړنې په هکله عامې او خاصې لارښوونې لري. دا اثر ۱۱۰۰ ټوکه، په ننګرهار کې هاشمي خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی.

په ساینس او ټولنیزو علومو کې څېړنه خپل ارزښت لري. په خاص ډول دا اثر د ټولنیزو علومو لپاره د کار خبرې لري.د ک کتاب د نوروې پیژندنې نه تیریږم او یوازې د کتاب د متن نه یې فهرست وړاندې کوم: لکه

پیلیزه    ۱
سریزه    ۳

د موضوع طرحه    ۵

د موضوع هدف    ۶

د موضوع ارزښت    ۶

د موضوع پوښتنې    ۷

د موضوع تاریخي شالید(مخینه)    ۷

د موضوع مېتود    ۸

د څېړنې پېژندنه، ارزښت، هدف او ځانګړنې    ۱۰

د څېړنې ګټې    ۱۷

د څېړنې ځانګړنې    ۱۸

ماخذونه    ۱۹

په څېړنه کې د فرضيې ارزښت    ۲۱

فرضیه جوړونه    ۲۴

د فرضیه جوړونې مثال    ۲۵

فرضیه(د کل نه جز ته)    ۲۷

فرضیه(د جز نه کل ته)    ۲۸

د فرضیه لیکنې لارښوونې    ۲۸

د فرضيې ځانګړنې    ۳۰

د فرضيي تخصص    ۳۱

فرضیه د ازمیښت وړ وي    ۳۱

فرضیه د تصدیق وړ وي    ۳۲

ماخذونه    ۳۳

په څېړنه کې د علت او معلول اړیکې    ۳۴

علت څه ته وایي؟    ۳۵

معلول څه ته وايي؟    ۳۵

په څېړنه کې علت او معلول    ۳۷

په ادب کې علت او معلول    ۳۷

په ادب تاریخ کې علت او معلول    ۳۸

په ژبپوهنه کې علت او معلول    ۳۸

په ادب تیوري کې علت او معلول    ۳۹

ماخذونه    ۴۳

د څېړنې او پنځونې د لوړتیا او ځوړتیا پړاوونه    ۴۴

څېړنه څه ته وايي؟    ۴۴

تخلیق څه ته وايي؟    ۴۵

د څېړنې او تخلیق اړیکې    ۴۵

د څېړنې د لوړتیا پړاو    ۴۶

د څېړنې د ځوړتیا پړاو    ۴۸

د تخلیق د لوړتیا پړاو    ۴۹

ماخذونه    ۵۴

په څېړنې کې د خاکې اهمیت    ۵۵

په خاکه کې د څپرکیو وېشنه    ۵۸

د څپرکیو ترتیب او تنظیم    ۵۹

د لویو سرلیکونو علمي رابطه    ۵۹

د کوچنیو سرلیکونو رابطه    ۵۹

ماخذونه    ۷۰

د څېړنېزې موضوع د ټاکلو شرطونه    ۷۲

ماخذونه    ۸۴

له اقتباسه د استفادې لارې چارې    ۸۵

مستقيم نقل قول    ۸۶

د خلاصه کولو له لارې نقل قول    ۸۷

د عباداتو بدلون (غير مستقيم)  نقل قول    ۸۷

د اقتباس ځانګړنې    ۹۰

ماخذونه    ۹۱

د څېړنې اړیکې له نورو علومو سره    ۹۳

څېړنه او کره کتنه    ۹۳

څېړنه او ساينس    ۹۸

څېړنه او ژبپوهنه    ۹۹

څېړنه او تاريخ    ۱۰۰

څېړنه او ارواپوهنه    ۱۰۱
څېړنه او طب    ۱۰۲

څېړنه او فلسفه    ۱۰۲

ماخذونه    ۱۰۴

د مقالې اساسي توکي    ۱۰۵

سرلیک(عنوان)    ۱۰۶

لنډیز(خلاصه)    ۱۰۶

اصلي یا کلیدي کلمې    ۱۰۷

سریزه    ۱۰۷

اصلي مطلب یا د مقالې متن    ۱۰۸

پایله یا نتیجه ګیري    ۱۰۸

د ماخذونو فهرست    ۱۰۹

د مقالې داخلي اجزاوې    ۱۰۹

د مقالې د موضوع وحدت    ۱۱۰

د مقالې د زمان وحدت    ۱۱۰

د مقالې د ځای وحدت    ۱۱۰

په مقاله کې تسلسل    ۱۱۱

ماخذونه    ۱۱۲

د څېړنېزې موضوع د منځپانګېز جوړښت شننه    ۱۱۳

د څېړنې لوی سرلیک    ۱۱۵

د څېړنې لیکلړ    ۱۱۷

د څېړنې پیلیزه    ۱۱۸

څېړنېزه سریزه    ۱۱۹

د څېړنې اصلي موضوع    ۱۲۱

د څېړنې پایله    ۱۲۲

د څېړنې وروستۍ نتیجه ګیري    ۱۲۳

په څېړنه کې مناقشه    ۱۲۳

د څېړنې وړاندیزونه    ۱۲۴

په څېړنه کې ماخذونه    ۱۲۵

ماخذونه    ۱۲۶

په څېړنه کې د موضوع د ټاکلو ستونزې    ۱۲۷

ماخذونه    ۱۳۵

په څېړنه کې د کمپوزیت موضوع ټاکل    ۱۳۶

ماخذونه    ۱۳۹

د څېړونکي ځانګړنې    ۱۴۰

د څېړونکي اخلاقي ځانګړنې    ۱۴۰
د څېړونکي ذهني ځانګړنې    ۱۴۵

د څېړونکي علمي اوصاف    ۱۴۸

د څېړونکي ادبي ځانګړنې    ۱۴۹

ماخذونه    ۱۵۰

د ساحوي څېړنې تکنیکونه    ۱۵۱

د مرکې تکنيک    ۱۵۱

د مرکې پوښتنې جوړول    ۱۵۳

د مرکې ګټور اړخونه    ۱۵۴

د مرکې تاوانونه    ۱۵۵

ب: د پوښتنليک تکنيک    ۱۵۶

د پوښتنلیک ګټې    ۱۵۶

د پوښتنلیک ستونزې    ۱۵۷

د پوښتنو ترتیب    ۱۵۷

د پوښتنلیک نمونه    ۱۵۸

ج: د مشاهده يا کتنې تکنيک    ۱۶۰

ماخذونه    ۱۶۲

د سریزې لیکنې لارښود    ۱۶۳

د څېړنې طرحه    ۱۶۵

د څېړنې هدف    ۱۶۵

د څېړنې ارزښت    ۱۶۶

د څېړنې پوښتنې    ۱۶۶

د څېړنې شاليد    ۱۶۷

د څېړنې ميتود    ۱۶۷

ماخذونه    ۱۶۸

په څېړنه کې د سرچینو د ښودنې لارې چارې    ۱۶۹

بنیادي ماخذونه    ۱۷۴

ثانوي ماخذونه    ۱۷۵

مصدر    ۱۷۵

مرجع    ۱۷۶

له ماخذونو د استفادې لارې چارې    ۱۷۶

ماخذونه    ۱۸۰

په څېړنه کې انتقادي تفکر    ۱۸۲

ماخذونه    ۱۸۷

د څېړنې په هکله ځینې لارښوونې    ۱۸۸

په څېړنه کې اختصار    ۱۸۸

د څېړنيزې موضوع مقدمه    ۱۸۹

په څېړنه کې د لنډیز اهمیت    ۱۹۱

د متکلم له افعالو مخنیوی    ۱۹۱

په څېړنه کې د غرور نه ځان ساتنه    ۱۹۱

د څېړنې فني اصطلاحات    ۱۹۲

په څېړنه کې فکري قوت    ۱۹۲

په څېړنه کې اوږدو بیاناتو ډډه کول    ۱۹۳

په څېړنه کې د دلایلو قوت    ۱۹۳

په څېړنه کې د بنیادي ماخذونو اهمیت    ۱۹۳

د څېړنېزې موضوع علمي رابطه    ۱۹۳

په څېړنه کې تحلیل او تفسیر    ۱۹۴

په څېړنه کې اقتباس    ۱۹۵

په څېړنه کې د القابو راوړل    ۱۹۶

ماخذونه    ۱۹۷

ترکیبي تحقیق    ۱۹۸

پښتو ادب او ژبې    ۱۹۹

پښتو او فلسفه    ۲۰۰

پښتو ادب او ارواپوهنه    ۲۰۰

پښتو ادب او مذهب    ۲۰۱

پښتو او تاریخ    ۲۰۱

پښتو او سیاست    ۲۰۱

ماخذونه    ۲۰۲

په څېړنه کې داخلي او خارجي شهادتونه     ۲۰۳

د څېړنېزې موضوع د ټاکلو ځینې لارښوونې    ۲۰۵

د څېړونکي له خوا د موضوع غوره کول    ۲۰۵

کومه موضوع غوره کړم؟    ۲۰۶

څومره موضوع غوره کړم؟    ۲۰۷

معنوي حد ټاکنه    ۲۰۷

فزیکي حد ټاکنه    ۲۰۷

زماني حد ټاکنه    ۲۰۸

د چا لپاره یې لیکم؟    ۲۰۸

څنګه یې ولیکم؟    ۲۰۹

ولې (فلانۍ) موضوع غوره کوم؟    ۲۰۹

د لارښود له خوا موضوع غوره کول    ۲۰۹

د موضوع غوره کولو مخکې لارښود ټاکل    ۲۱۰

ماخذونه    ۲۱۲

په اسلامي او عصري څېړنو کې د څېړونکي ګډې ځانګړنې    ۲۱۳

د علم حاصلول    ۲۱۷

د ګمان نه ځان ساتنه    ۲۱۸

د حقیقت بیانول او اثبات ته رسول    ۲۱۹

د ویلو، لیکلو او عمل تر منځ توازن    ۲۱۹

انصاف او امانت داري    ۲۲۰
درواغ نه ویل    ۲۲۰

حقیقت پېژندنه    ۲۲۱

د یقین حاصلول    ۲۲۱

د خبرې تصدیق    ۲۲۱

ماخذونه    ۲۲۲

د اسلام او نويو څېړنو اړیکې    ۲۲۳

د اسلام بنیادي ماخذونه    ۲۲۳

قرآن پاک د ماخذ په ډول    ۲۲۴

په قرآن کریم کې د څېړنې مفهوم    ۲۲۵

د څېړنې اصول په نبوي احادیثو کې    ۲۲۵

په هرې موضوع کې څېړنه    ۲۲۵

نوي څېړنېز تحقیقات    ۲۲۶

داخلي او خارجي شهادتونه    ۲۲۶

د مراجعو ځایونه    ۲۲۶

د موضوع په هکله معلومات ورکوونکی څوک دی؟    ۲۲۷

د موضوع په هکله د معلوماتو ورکوونکي د ژوند حالات څنګه دي؟    ۲۲۷

د معلوماتو ورکوونکي حافظه    ۲۲۸

د موضوع واقع کېدنه    ۲۲۸

د معلومات ورکوونکي په خبرو کې زیاتی او کمی    ۲۲۸

څېړنه د ښه ژوند لپاره    ۲۲۸

د اسلام او نوې څېړنې    ۲۲۹

ماخذونه    ۲۳۰

په اسلام کې د څېړنې لارې چارې    ۲۳۱

د څېړنې په اصول کې د مسلمانانو طرحه    ۲۳۳

د روایت اصول    ۲۳۳

د درایت اصول    ۲۳۴

د صحابه کرامو د روایت اصول    ۲۳۴

د روایت په منلو کې د ابوبکر صدیق (رض)  روش    ۲۳۴

د روایت په منلو کې د عمر(رض)  روش    ۲۳۵

د ماخذونو لټون    ۲۳۷

د مجتهدینو د اصول راویت    ۲۳۷

ماخذونه    ۲۳۷

د څېړنېز اثر د لارښود ځانګړنې    ۲۳۸

ماخذونه    ۲۴۰

قیاسي تحقیق    ۲۴۱

ماخذونه    ۲۴۴

د څېړنې ځانګړي ډولونه    ۲۴۵

مونوګراف(پایلیک)    ۲۴۶

تېزس(پوهنليک)    ۲۵۰

ډيزرټېشن    ۲۵۲

ماخذونه    ۲۵۳

پایله    ۲۵۴

مناقشه    ۲۵۶

وروستۍ نتیجه ګیري    ۲۵۸

وړانديزونه    ۲۶۰

ماخذونه    ۲۶۲

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *