Categories

اعلان

Loading…

نکته ی بسیار مهم سخنرانی انجنیر حکمتیار/ مصطفی عمرزی

نفی حاکمیت با دستآویز تکفیر، از زمانی که احزاب جهادی را به میان آوردند، میراث مانده است. این که چه ایده ها و پول هایی، زمینه ی سبز سنتی افغانستان را به رنگ های سیاه، سفید و سرخ کشانیدند، تاریخ معاصر افغانستان از قلم مجریان چپ و راست، کتاب های زیادی یافته است که باوجود خوانش خاص خودشان، در انعکاس حقایقی افشاگر  می شوند که با هراس از قبول مسوولیت ها، به گونه ی مستقیم، ، از بیان آن ها، ابا می ورزند.

شکست شوروی در افغانستان، اولویت هایی بود که در آن دمای سیاسی، منافع ملی را به حاشیه می کشانید. تمام جوانب درگیر ضد شوروی، مایل بودند تحقیر روسان را ببینند، اما در این میان، قربانی عظیم ملت ما در جریان و پس از جهاد، فدای گرایش هایی می شود که در جدل کمونیزم و امپریالیزم، وسعت می دادند.

تقابل در جنگ سرد، به بسط و تعمیم فرهنگ ها و ایده هایی منجر می شود که در بزرگ ترین میدان آن، زنده گی جنگ دیده ی مردم ما در گرایش احزاب تنظیمی که با رفاقت دوستان اخوانی، زود افغانستان، افغانان و اولویت های وطن را فراموش کردند، به رنگی مبدل شود که آن چه به نام دین و مذهب است، هرچند در نمونه های افغانستان، اما مهم تر از همان زمینه ای می خواهند که محدوده ی سیاسی مردمی به نام افغان است و برای تسجیل سیاسی آن، نه فقط تاریخ و فرهنگ دارند، بل تداعی گذشته ی تاریخی در کارنامه ی فرزندان این سرزمین، ثابت می کند توده های مسلمان این جا، در امت اسلامی، اما نام واضح سیاسی نیز یافته اند.

تشدید جنگ و صدور بحران در افغانستانی که با احزاب جهادی، پس از ریش ها، تعریف می شد، از مراحل اول جهاد تا ظهور داعش، در بازی هایی که به نام سیاسی انجام می دهند، در چهره ای معرفی می شود که سهم تاریخی، فرهنگی و مدنی مردم ما را در اوج افراطیت دینی، پس از شان آنان با جغرافیای سیاسی افغانستان، می خوانند.

پهنای امت اسلامی در جهانی که مسلمانان، بیش از یک میلیارد و 500 میلیون می شوند، در کره ی خاکی، اراضی ای دارد که اگر جهاد را نوبتی کنیم، بایسته است جماعاتی که در تشدید بحران افغانستان مجاهد، به اصطلاح استشهادی و برادر اسلامی می فرستند، نیز ابوابی باز کنند تا با فرصت های جهاد در اسلام آباد، تهران، ریاض و هر ناکجا آباد دیگری که برای مصیبت های ما، رهروان جنتی می فرستند، افغانان را کمک کنند در   وقفه ی تنفس، شکر خدا را به جا آورند که سهم ایثار و قربانی برای دین را حتی در حد افراط به جا آورده اند و اما فرزندان آنان می خواهند با کار و حیثیت علمی، روانه ی آن دنیا شوند.

گرم کردن آتش جنگ افغانستان، از هیزم هایی شروع شد که در کنار اخوانیزم بین المللی، حتی طرفداران دیموکراسی غربی را تشویق می کردند بدون تفکیک مساله ی ملی و حیثیت مردم ما، هزینه کنند و باکی نباشدکه در انجام آن، مردمان رنج دیده ای، روزی در خانه ی خودشان تفکیر شوند؛ زیرا فرهنگ ایدیالوژی های وارده، اجازه نمی دهد خاک خون آلود افغانان، دوباره سبز شود.

انجنیر حکمتیار در سخنرانی ننگرهار، به جایی انگشت می ماند، که هرچند در تبارز شخصیت او و بزرگان واقعی جهاد، الزام آور است، اما تجربه ی جنگ خانمان برانداز، بالاخره متوجه کرد بهایی که در تداوم آن می پردازیم، به شری می انجامد که در محکمه ی عدل الهی، به درستی که به قاتلان و ویرانگران مسلمانان و ماوای آنان،      اجازه ی ورود به بهشت، داده نمی شود.

امیر حزب اسلامی با صراحت و عتاب، به طالبان گفت، «آمریکاییان، بر اثر شما آمدند و بر اثر شما می مانند!» ظاهراً در وفرت غذای سیاسی روتین، این جمله در انبوه خوراکه ها، به ویژه در سلایق،گم می شود، اما اشاره بر این واقعیت که حربه ی تبلیغاتی، جنگی و ستیز مخالفان مسلح، به نام نبرد با حضور خارجی توجیه می شود، به اهمیت نکته ای اشاره     می کند که انجنیر حکمتیار، در تفهیم به طالبان، به خوبی نشان داد تحلیل واقعیت ها، نشان می دهند کسانی که در موضع مخالف مسلح، از توجیهات تکفیر استفاده می کنند، روزی بر اثر عدم درک، بی توجهی و اغماض بر میزان مفاد، چند برادر اخوانی (اعضای القاعده) را بر افغانستان و افغانان ترجیح دادند، اما در تقابل با جهان در ساخت و سازی که برای آنان حرام محض بود، در بدترین بی عدالتی های اجتماعی که از گریبان تبار شان نیز گرفت، مسوولیت مافات را متوجه کسانی می کند که در همان دیگ اسلام سیاسی ضد شوروی پخته شدند و اما در منگنه ی بازی های سیاسی، متوجه نیستند، تداوم جنگ با توجیه تکفیر، به پایایی گروه هایی منجر می شود که از تماشای نظامیان خارجی، شوق شهادت و غزوات، دسته های زیادی از فرزندان این سرزمین را برای تحریک دیگران تشویق کنند و اما حاصل آن، سنگینی زیان ها، رکود و انسداد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ست.

در واقع اشاره و تاکید امیر حزبی اسلامی بر رویه ی مخالفان مسلح، به ویژه گروه هایی که در زمینه های دیگری نیز رشد کرده اند (بی عدالتی اجتماعی و تبعیض بر ضد اکثریت) تفسیر این واقعیت می تواند باشد که اگر ظاهراً فرضیات جهادی دلخواه را در تداوم جنگ می بینند، در جهانی که سطح دارا و نادار آن، واقعیت قدرت ها و ضعیفان را نشان می دهد، گزینه ی جنگ، باوجود مصارف و ضایعات بشری، اما همه را تحریک می کند که برای دفاع از خود و منافع، بی پروا باشند. می توان گفت، اگر معنی سخنان امیر حزب اسلامی افغانستان را واقعیتی از زیان های سیاسی بدانیم، رخ دیگر آن، پیام واضح به کسانی ست که می جنگند و در زیان های آن، به محاسبه ی شهید و غازی می اندیشند که اگر نوع دیگری از تمنا بر مادیاتی باشد که در جاودانه های آن دنیا نیز مادی ست، به همان میزان، مردمی را تشویق می کنند که در حقایق غیر اسلامی، اگر مسیحی اند یا یهود، هندو یا بی دین، اما با تبعیت از باور ها، در سوی دیگری تلاش کنند تا هستی و منافع شان، حفظ شود. این که این تلاش در کدام نوع (زمینی یا آسمانی) مایل به حیات است، متن باور ها، تعریف می کند، اما وقتی یک غیر مسلمان، برای حفظ منافع تلاش می کند، برایش اهمیتی ندارد که در آسیب های تلاش او، کسانی غازی یا شهید می شوند. او برای نگه داری هستی و منافع، همان کاری را می کند که یک مخالف مسلح مسلمان،       اعمال اش را توجیه کرده است.

حقیقت تلخی در بیان نکته ای از سخنرانی انجنیر حکمتیار، نهفته بود که با اشراف او،    می دانیم، ناخود آگاه نیست، اما این صراحت بیان، بیانگر تلخی هایی دیگری ست که در تقابل جوانب درگیر جهانی، برداشت هایی که حتی در موضع دین، توحید می شوند، در واقعیت های تفسیر، به جای هایی برسند که امیر حزب اسلامی افغانستان، فقط با یک اشاره آشکار کرد «مشکل در مشکل است» و زیان های بیش از یک دهه آسیب ها، در مسیری به واقعیت می رسند که کسانی با اشتباهات خودشان، باعث شدند و در حصار دشواری های ناشی از آن ها، متوجه نمی شوند تفکیک ماجرا ها نشان می دهد استفاده از نسخه ی تکفیر، منشه از اغلاطی نیز دارد که روزی خود، صادر کرده بودند.

یادآوری:

از طریق لینک های زیر، 31 عنوان از آثار دری، پشتو و عربی امیر حزب اسلامی افغانستان را در جمع1171جلد کتاب، نشریه، جزوه و رساله که در زبان های مخلتف، به ویژه پشتو و دری اند، از کتابخانه ی سایت «دانشنامه ی افغان»، رایگان دانلود کنید:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=91ejaghb.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=100ckdlok.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=111npxgiv.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=98zstjxi.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=108sxqfps.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=113pcjuxx.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=108rdkqis.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=92mtnvic.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=115olgbjz.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=103bigrbn.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=98tyknvi.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=95oogisf.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=114vvvuxy.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=114aokrdy.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=94yoikfe.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=100uanizk.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=99wqbysj.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=91wdrwzb.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=92scywqc.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=114haetwy.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=114vkdumy.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=107antwsr.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=97gsewkh.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=102dpzlxm.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=109brxtvt.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=100pbogpk.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=107ktzuwr.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=111iowywv.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=93wzzjcd.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=108pzztus.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=110jscbiu.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=113grqfbx.pdf

215 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

۸