Categories

اعلان

Loading…

انگیزه های فرار نخبه گان حرفه یی از افغانستان

(معرفی کتاب)

مصطفی «عمرزی»

با کودتای هفت ثور سال 13577 شمسی و به تعقیب آن تجاوز اتحاد شوروی به کشور ما، بحران عظیم اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و فکری، در گونه ای که در تاریخ معاصر افغانستان پیشینه نداشت، رونما می شود. تیره روزی ها و مصایب سالیان بحران، نه تنها در محتوای آن ها نهفته اند، بل پیامد آن ها، آرامش و قرار را به دو آرزوی بزرگ افغانان، مبدل می کنند.

 تراژیدی های زیادی وجود دارند که در فرصت های تداعی، ما را درس خواهند داد و اما تلخ ترین یادمان ، فاجعه ی بشری ای ست که با ویژه گی نابودی قشر آگاه، آموزشدیده و حرفه یی، اکثر ارکان برپایی کشور فرو می ریزند.

 نخستین دسته از نخبه گان حرفه یی افغانستان به عنوان مخالفان مستقیم و غیر مستقیم حاکمیت کمونیستی اعدام، زندانی و فراری شدند. در حاکمیت تنظیم ها، بر اثر هرج و مرج عظیم، بقایای جان به در برده، پس از تحمل تاراج و چپاول، اکثراً مهاجر و بخشی در بستری از افت اجتماعی مردم تحلیل رفتند و نقش آنان به عنوان افرادی که شماری وابسته و شماری ناگزیر بودند، از سطح حرفه یی غیر وابسته، در سطوح جریان های سیاسی سقوط کرد. در حاکمیت طالبان، آخرین بازمانده گان نسل افغانان متخصص و آگاه، با مُهر «بقایای نامطلوب» حاکمیت های گذشته، «دوسیه ی مختومه» شدند و تقریباً با کاهش بیش از نود درصد در کیفیت و کمیت، فاجعه ی مدیریتی و آموزشی کشور شکل گرفت.

محتوای این کتاب (انگیزه های …) مستندی ست از یک تراژیدی انسانی کهنویسنده اش با حذر از تمامی میلان ها، فقط خواسته است با اسناد و ارقام ثابت کند ارزش سرمایه های فکری و بشری آگاه چه قدر است و چرا با وجود آن که در هاله ی دنیا درگیریم، اکثر برنامه های رفاهی، عمرانی و انکشافی در افغانستان امروز، بستر های عملی نمی یابند.

یادآوری:

ناشرکتاب «انگیزه های فرار نخبه گان حرفه یی از افغانستان»: دانش خپرندويه ټولنه (انجمننشردانش).

محل پخش و فروشکتاب «انگیزه های فرار نخبه گان حرفه یی از افغانستان»: کتاب فروشی دانش؛ رو به روی شرکت رحیم گردیزی، جاده ی ده افغانان- دهن باغ، کابل.

141 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *