Categories

اعلان

Loading…

فرشته های (مجاهد) رادوست میدارم/ عبدالرووف لیوال

من منحیث افغان مربوط نسل جوان اعضای حزب دموکراتیک را که 5هزارافغان را کشتند دوست میدارم ، زیراآنها پاک ترین وصادق ترین انسانها ی بودند که رشوه وفساد درعهد شان وجود نداشت ودرزمان آنها هیچکس دوخواهررادریک زمان نکاح نمی نمود وملای مسجد بردختر هفت ساله تجاوز نه میکرد وحتی مردم از اسلام آنقدر آگاهی داشتند که کسی حضرت امام حسین رانواسه خدا نمی گفت وطلایآی خانم راباریختن خون خود حراست نمودند .

من یک ا فغانم اعضای حزب اسلامی راکه هفتاد هزارکابلی را به قتل رسانیدند ، دوست میدارم ، زیراآنها نگذاشتند که روسها به آبهای گرم برسند وپاکستان را پامال نمایند ، همچنان رهبران استشهادی وجهادی چون ضیا ءالحق – عبدالله عزام واسامه مسلمانان را از ترورروسها نجات دادند ،دختر های شان درسفارت امریکا تناول نمودند وبا انصارویهود یارانه داشتند وقهرمانهای چون زرداددارند .

من طلبای کرام را نیزمنحیث برادر دوست میدارم ، زیرا رهبران شان در شورای صلح ،انتحاریون وقاتلین را فرشته های فلاح دانسته ، عملاٌ سخنان مشتعل وجنگ افروزاراییه میدارند ، نجیب ونانجیب راخاین ، ورزشگاه را (اعدام ځای ) آثارتاریخی را حرام- پاکستان رابیت الشهداء ـ خلف لنین کبیر را درجلسه مسکو محترم و  درتبانی با ماوتسه دون وسمیع الحق ناجی افغانها شدند.

من همه تنظیمهای جهادی را منحیث افغان به مثابه ی مردمک چشم دوست میدارم ، درزمان آنهاشهر کابل دوچند آبادشد ،غصب ، چور ، چپاول ، مردم آزاری،فساد ، قاچاق مواد مخدر، دانه های قیمتی، چوب چارتراش وچورمعادن ازبین رفت  – درفاز دوم آمدن شان ازاشغال اجنبی ها رهایی یافتیم ، به ترقی نایل آمدیم  ، حتی درسایه ی دفاع از حقوق همجنس بازان محاسن سفیدان ورهبران ماهم همجنس باز شدند .(ایشچی)

من قومندانان اربکی ها وگروپهای مسلح غیر مسوول رانهایت گرامی میدارم ، زیرا آنهابافروش ارزان مهماتاسلحه وممر(روغنیات) مال بیت المال به برادران طالب همکاری وحیات خودراتضمین میدارند.(سیگار)

من یاران امریکایی تکنوکراتها وتنظیمی هاراتا حدنهایی دوست دارم ، زیرا با حمایت وکمک آنها بود که تمامیت ارضی ما تضمین شد ، مردم ما ازفقروفرارمغزها ،غصب دارایی های عامه نجات یافتندوصاحب زندگی مرفه شدند  ، جنگ وتروریزم ازبین رفت ، کشت مواد مخدر محو شد ـ بادیموکراسی شگوفانحکومت وحدت ملی بوجود آمد وحاکمیت دولت آنقدر قوی است که نسبت بهبود امنیت نیم نفوس افغانستان بخاطر فعالیتزراعتی وصنعتی ازشهر ها بطرف دهات کوچیدند.

بلاخره بصورت کل  من منحیث یک مسلمان اسلام افراطی را سخت دوست داشته وسرم رافدای آن

مینمایم وعلتش هم اینست که (هینس کریستیان ) رهبر حزب راستی اتریش در گردهمایی هزاران تن

گفت ((اسلام فاشیزم است وجامعه ی اروپایی را ازبین خواهد برد واضافه نمود { اجازه دهید که به اسلام پروری موجود پایان دهیم )) که این مبین اعمال نرم وانسان دوستانه ی ما مسلمانان است – زیرابه اساس ارشادات اسلامی ما اگر کفری روی اشتباه ویا عمداٌ برسرما اشغال بریزد – جواب اورا

باسلام بدهیم وکسی را به ناحق قتل نمی نماییم

رب اغفروارحم وانت خیرالراحمین .

156 total views, 2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

۸