Categories

اعلان

Loading…

جنرال دوستم هرگز از خر شیطان پياده نخواهد شد / استاد ظریف امین یار

جنرال دوستم در چهار دهه اخیر در کشور غوغا برپا کرده است. فردیکه از سواد حیاتی نیز عاجز است بعنوان رهبر کاریزماتیک، همواره توانسته اجماع مردم ازبک و ترکمنافغانستان رابا خود داشته باشد.اوشخصیت خشن ، ظالم ودیکتاتور دارد. ساده زبان، ماجراجو و سخت جان است.او در تعهد کردن شتاب می ورزد امادر عمل کردن بالای تعهداتش قطعاً قابل پيش بینی نیست. از ناحیه ثبات رویه می لنگند و دوست سفر طولانی نیست او دوست نیمه راه است و می تواند به میلونها بخرد اما به یک جو هم می تواندبفروش برساند. از همان آغاز سفر او در سیاست کشور تا اکنون بجز از سست عنصری، تزلزل و خیانت در دوستی از او من چیزی را در تاریخ سیاسی معاصر افغانستان بیاد ندارم. او نوید آور دهشت، وحشت، ناکامی، فروپاشی و شکست نظامها بوده است. او یک جنایتکار جنگی و خاین ملت است که هیچگاه نتوانست منافع ملی را تعریف کند.

ويژگیهای شخصیت او منفرد بخودش است. او آناً تصمیم می گیرد، زبان فاحش دارد، به قانون و ارزشهای انسانی چندان علاقه ندارد و فقط میل دارد مردم اسیر او باشند و او از اسارت مردم لطف ببرد. او یک شخصیت پارانوایید دارد یعنی بالای هرکس شک می کند و از ناحیه ظهور رهبران جدید در قوم ازبکهای شدیداً نگران است. او شخصی میگلامانیایی است و از هرکس که خوشش نیایید ناوبودش می کند. او شکار مریضی توهم پرستی و روانی نیز است.سیاست را نمی داند اما همواره توانسته در معادلات سیاسی کشور مطرح باشد که خیلی تعجب و مایه تاثر برای تمام ملت است. من شخصیت کاریزماتیک او را می پذیرم اما از بیچاره گی و عدم بیداری مردم مان نیز رنج می برم.

دوستمعامل سقوط حکومت داکتر نجیب بود. در دهه ۹۰ نیز جنایاتش به کشور غیر قابل فراموشی و بخشودنی است. تنظیم جنرال دوستم رابنام تنظیم گلیم جم یاد می کردند بخاطریکه حتی گلیم های خانه های مردم مظلوم را که ارزش ناچیزی داشت هم غارت می کردند. از لحاظ اعقتادی متقی و متدین نیست و همواره غرق مشروب می باشد و از هیچ کاری نامشروع دریغ نکرده است. کلیپ های او وجود دارد که در محافل رقص حضور داشته و غرق مشروب می باشد. او اکثر اوقات خشم آلود می باشد.گویند کسی که مالک خشمش نشود مالک عقلش هم نخواهد شد. دوستم نیز عقلش را تا کنون نتوانسته از خود کند.او انسان بیسواد، وحشی،ناسپاس و نادان است.جنرال دوستم خدا را بنده نیست و او هیچگاه اصلاح پذیر هم نیست. زیرا توقوع پابندی بر قانون از دوستم حماقت است.

از همان پیوستن او در تیم تحول و تداوم یک عده زیاد مردم از تیم داکتر غنی فاصله گرفتند و موجودیت آن را در تیم تحول و تداوم اعتراض و نکوهش کردند. داکتر غنی هم در موضوع دوستم از سیاست ماکیاولی کار گرفت و اخلاق سیاسی را زیر پاه کرد. من از اول انتظار داشتم که دوستم دسته گل به آب خواهد دادکه امروز ثابت شد. از همان آغاز دوستم نتوانست از فرصتی طلایی که برایش در چارچوب حکومت وحدت ملی فراهم شد موثر استفاده کند. اوبزودی در تقابل به گروه های دیگر سیاسی و رییس جمهور کشور قرار گرفت. دوستم بجای آنکه کارها و فعالیت های سیاسی انجام می داد،همواره دنبال نابود کردن رقیبان سیاسی خود شد که از آن جمله جمعیت اسلامی و حلقه ناراض جنبش بیشترمتاثر شدند. حتی گفته می شود او در تصفیه قومی نیز دست داشته است. پس از این نوع بشر نادان انتظار قانونمندی حین حماقت است.

حالا شما خودتان قضاوت کنید معاول اول ریاست جمهوری کشور می رود و بالای یک پیر مرد تجاوز می کند. نام کشور که قبلاً‌هم از دست چند فرد فرصت طلب، بیسواد و نادان در سطح جهانی بدنام شدهاست حالا دوستم می آید و شرم قرن را برای افغانستان کمایی می کند. عمل غیر انسانی دوستم نه تنها یک عمل غیر قانونی است بلکه خیانت ملی نیز می تواند تلقی شود.من می دانم حرف حق تلخ است و حتی می تواند من را دچار تهدید به مرگ کند و از دوستم بعید هم نیست. همان که می گویند حرف حق نزن، سرت را می برند اینجا صدق می کند اما من سری را کار ندارم که از حق و عدالت چشم پوشی کند. خوش دارم برای یک ثانیه زنده باشم اما با غرور و با حرمت. من آماده هرگونه ناسزا هستم و از هیچکس بجز از خداوند متعال هراس ندارم. افغان هستمدوست دارم مرد بمانم و مرد بمیرم.

موضوع عمل وحشیانه جنرال دوستم علیه احمد ایشچی یک عمل غیر انسانی بوده که هم از دید قانون شرعی و هم از دید قوانین وضعی کشور به هیچ عنوان قابل عفو و بخشش نمی باشد.قانون اساسی کشور در این مورد چنین وضاحت دارد:

 1. ماده 27 فقره 2: هیچ شخص را نمیتوان تعقیب، گرفتار و یا توقیف نمود مگر بر طبق احکام قانون
 2. ماده 27 فقره 33: هیچ شخص را نمیتوان مجازات نمود، مگر به حکم محکمه با صلاحیت و مطابق به احکام قانون که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد.
 3. ماده 29 فقره 1: تعذیب انسان ممنوع است.
 4. ماده 134: کشف جرایم، توسط پلیس و تحقیق جرایم و اقامه دعوا علیه متهم در محکمه از طرف څارنوالی مطابق احکام قانون صورت میگیرد.

بدین اساس دوستمرا حد اقل متهم به چند جرم آتی می تواندکرد:توقیف ، گرفتاری و تعقیب کردن شخص بدون احکام قانون(ماده ۲۷ فقره ۲)،مجازات بدون حکم محکمه با صلاحیت و مطابق احکام قانون( ماده ۲۷ فقره ۳۳)،تعذیب انسان ممنوع است(ماده ۲۹ فقره ۱)، دخالت در کار پولیس، سوی استفاده از مقام حکومتی کرده، زیر پاه کردن حرمت انسانی، نقض حقوق بشر، نقض قانون شریعت و قانون وضعی کشور و بدنام کردن افغانستان در سطح جهان که خیانت ملی است. از حکومت وحدت ملی که معاون اولش چنین جنایتی شرم آور را مرتکب شود مردم چه انتظاری داشته می توانند.  واقعاً که  عمل دوستم مایه تاثر برای تمام ملت و تاریخ ۵۰۰۰ ساله کشور است. همانطوریکه می دانید اساسی ترین اصل قانون تطبیق همه گانی آن است یعنی قانون بالای تمام طبقات یک جامعه باید یکسان تطبیق شود و در امر تطبیق قانون تمیز نباید صورت گیرد. تمیز قایل شدن در موضوع تطبیق قانون گریز از عدالت و تساوی حقوق است. میزان اینکه یک حکومت چقدر می تواند قانونمند باشد نشان دهنده اقتدار و اعتدال حکومت است. اما متفاسفانه در کشور های بحرانی و در حال توسعه قانون همانند جالی است که کسی که قدرتمند و زورمند باشد از آن مآآ با سادگی می تواند عبور کند اما افرادیکه ضعیف و ناتوان باشند در جال قانون گیر می مانند.

سپس رییس جمهور باید این موضوع را جدی پیگیری کند و دیگر به فرهنگ جنگ سالاری، وحشت، دهشت و قانون شکنی نقطه تمام بگذارد. در صورت اغماض و چشم پوشی از این قضیه ننگین جنازه قانونمندی از کشور کشیده خواهد شد. اگر این قضیه ثابت شود، معاول اول کشور باید از سمت اش برکنار شده محاکمه شود. در غیر آن ملت مظلوم افغانستان هیچگاه بالای نظام حقوقی کشور اعتماد نخواهد کرد. در صورت صحت موضوع واقعاً یک لکه ننگین دیگر در تاریخ افغانستان ثبت خواهد شد.

رییس جمهور باید بداند که هیچکس فراتر از قانون نیست. اگر آقای دوستم محاکمه نشود رییس جمهور عملاً حثیت و وقار نیمه جان حکومت وحدت ملی را به قمار می زند. امید است وجدان رییس جمهور مرده نباشد و از خود شهامت نشان دهد تا باشد کشور بسوی قانون مندی حرکت کند. در غیرآنمحاکمه ملت و عدالت خداوندی سخت است.

به امید تطبیق شدن قانون و تحقق عدالت

استاد ظریف امین یار

کابل

۱۴ دسمبر ۲۰۱۶

495 total views, no views today

2 comments

 1. Mujahid Reply

  سوابق و روابط این قاتل ملت و جنایتکار مشهور که سابقه اضافه از ۳۰ سال در جنایات و قتل داشته هیچ دنائتی از شأن اش بعید نیست که استاد امین یار با الفاظ مناسب افاده و معرفی داشته ، این نهایت کوبنده و شرم آور است که با همچو سوابق ، سویه ای تعلیم و تربیه ،مبتکر جنایات و رسوم غیر انسانی در جامعه ای ترکتباران و حرکات وفعالیت های ضد منافع ملی و مایه شرم انسانیت را
  در ردیف دوم حکام داشته باشیم ، ترکتباران مؤمن همه باید یکجا ازین نمونه شروفساد اعلان بیګانګی کرده و وی را از جامعه شان به ګودال ارذل الناس سقوط دهند تا ازین لکه ای ننګین ، ترکتباران پاک و ادای مسؤلیت نموده وبه قیادت و رهبری شان نمونه های قابل افتخار را انتخاب و بوجود شان افغانستان را افتخار بخشند

 2. ع..شريف زاد Reply

  سلام
  چنين بنظر مېرسد که اب از چهار دهه تيره است ميګويد که :

  سخن هرچه ګفتم همه خيره بود که اب روان از بنه تيره بود
  مرا بګذشت اب ورفت از سر برين حالم مدارانيست در خور
  سر از خواب ګران وقتي بر اريم که مان بﭪذشته باشد اب ازسر

  ظلم عاقبت ندارد
  استاد امين يار
  بسيار مختصر بايد بګيم که در جهان معاصر کدام منطق ،عقل، سنجش وبينش اجازه ميدهد که در مرحله اول به يک جنايت کار چنين قدرت وموقف دولتي سپرده شود يک دوم تا حال اګر در يک کشور يک مثال شما نام ببريد کې يک فرد صنف چهار به صفت معاون ريس جمهور مسوليت وزعامت داده شود
  ودر اخير من تعجب مې کنيم که موقف حکومت وحدت اسلامي چرا مبهوت و خاموش هستند

  بلي دوستم اجير ، مزدور، طفيلي جاهل چپې ها به اين مهره در عالم نااګاهي ملت بې خبر به اين جنايت
  ميرس

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


۸