اعلان

Categories
اعلان

وطنه مور یې زمونږ

سندرغاړی: جاوید امرخېل/ شاعر : پیر محمد کاروان

1 comment

 1. ببرک Reply

  وطنه مور یی زمونږ – خو ښکاری ترور یی زمونږ
  ته دجهاد مېنه یی – که د فساد مېنه یې

  قاتلا ن ستا په غيږکې – ظالمان ستا په غیږ کی
  دنصارا او دیهودپه خیرات
  ډکی لمنی ګرځي!
  !ته ورته خلاصه غیږه
  خو موږږ ته ګور یی زمونږ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

اعلان