Categories

اعلان

Loading…

افزایش معتادان درولایت غزنی وچالشها فرا راه مبارزه با آن

تاج محمد سکندر-غزنی

اعتیادبه مواد مخدرمثل موریانه یی که ساقۀ نبات را خورده خورده وآنرا میخشکاند انسان را نیزمیخشکاند.

جوان معتادی را درزیریک پل درولایت غزنی سراغ گرفتم نامش را در آغاز نگفت وخودش را بد بخت خواند اما او احمد نام دارد.

وی میگوید بیکار بوده وبارفیقان نا اهل ومعتاد آشنا شده است که وی نیز به اعتیاد کشانیده شده است.

احمد دردمندانه میگوید دیگران چه که حتا زن وفرزندش نیزنمیخواهند وی درکنارشان درخانه باشد.

وی میگوید همه برایش پودری، معتاد ودزد خطاب میکنند اما ازجوانان دیگرمیخواهد که اززندگی او پند بگیرند.

هیچ نهادی درافغانستان ازاماردقیق معتادان درکشورنمیداند اما طبق آمارهای ارایه شدۀ تخمینی  ازسوی وزارت صحت عامۀ کشور، بیش از یک ملیون معتاد درافغانستان وجود داردکه تعداد شان رو به افزایش است.

براساس معلومات معینیت مبارزه بامواد مخدروزارت داخلۀ کشوردربیشتر از18 ولایت افغانستان کوکنار کشت میشود که بیشتراین ولایت ها دراستقامت جنوب کشور موقعیت دارند.

اما ولایت هایی که درآن کشت کوکنارصفر است ازشر مواد مخدردرامان نبوده صدها جوان معتاددردامان آن زندگی رقت باری را تجربه میکنند که ولایت غزنی نیز یکی ازین ولایت هاست.

عنایت الله رفعت رییس مبارزه با مواد مخدر این ولایت میگوید شمارمعتادان درین ولایت بطورتخمینی نزدیک به 54هزارو500 تن میرسد که  بیشترآنان را مردان تشکیل میدهد اما زنان وکودکان نیزمشمول معتادان این ولایت است.

ازوی پرسیدم باوجودیکه مواد مخدر درولایت غزنی کشت نمیشود اما چراشمارمعتادین روبه افزایش است؟

وی گفت:” گاهگاهی ازمسیرشاهراه کابل-قندهار مواد مخدرقاچاق میشود که اکثریت قاچاقچیان ازطرف نیروهای امنیتی گرفتارمیشوند واین نیزامکان دارد که ازطریق ولسوالی های نا امن به کشورپاکستان نیزمواد مخدرقاچاق شود که درافزایش معتادان نقش دارد.”

وی موجودیت فروشنده های پرچون درین ولایت را نیز ازعوامل موجودیت معتادان درغزنی میداند.

ازسویی هم ادارۀ مبارزه باموادمخدرسالانه یک ملیون دالرامریکایی را برای ولایت هایی که درآنها مواد مخدرکشت نمیشد بودجه اختصاص میداد که دربخش پروژه های انکشافی به مصرف میرسید.

اما آقای رفعت میگوید بعد از سال 2015 این پول دراختیار این ولایت ها بدلیلی قرار نگرفته که تمویل کنندۀ آن سفارت امریکا است واین سفارت اذعان داشته است که بدلیل بررسی ازپروژه هایی که تاحال ازین پول در ولایت های عاری از کشت کوکنارساخته شده یا روبه ساخت است تاسال 2017 پرداخته نخواهد شد.

درین حال برای معتادان مواد مخدرشفاخانه های درمانی نیز وجود داردکه یک شفاخانۀ 50 بستردرولایت غزنی نیز دربخش تداوی معتادان کار میکند.

تلاش کردیم اطلاعات لازم را ازین شفاخانه نیز اخذ کنیم اما مسوولان این شفاخانه حاضر به ارایه اطلاعات باما نشدند.

آگاهان با انتقاد ازکمبود برنامه های مشخص آگاهی دهی دولت به جوانان افزایش فقراقتصادی نسبت بیکاری، گسترش دامن جنگ ونا امنی ونبود راهبرد مشخص برای تداوی معتادان می افزایند: اگربودجه مشخصی برای تداوی معتادان بطورموثردرنظرگرفته شود ونیزباگسترش سیطره دولت در ساحات نا امن به هدف جلوگیری ازکشت مواد مخدر صورت گیرد، شمارمعتادین مواد مخدرکم شده وتاحدی جلو کشت وترانزیت این مواد نیز گرفته خواهد شد.

اما انان ازدولت میخواهند که راهکارهای مشخص ودراز مدت برای حمایت مالی ازدهاقین و مبارزه با این پدیده طرح وعملی کند

18-oct-2016

182 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *