Categories

اعلان

Loading…

د بشریت بې نظیره شخصيت/ عبدالرذحمن فرقاني

د انساني تاريخ په هنداره كې زمونږ د نبي كريم “صلى الله عليه وسلم” لوی او سپيڅلي شخصيت دومره ځلانده او روښانه بريښي , ڇې د انساني تاريخ له پیله تر اوسه پورې هغه لوي لوي شخصيتونه ڇې ورته د سپه سالارانو لقب ورکړ شوى د نبي كريم “صلى الله عليه وسلم” د شخصيت په وړاندي ډير واړه او كوڇني ښكاري . د نړي په لويانو او مشرانو كي يو هم داسې شخصيت نشته ڇې د ژوندانه د يوه يا دوو اړخونو څخه سربيره يى شخصيت وده كړي وي .

څوك د نظرياتو پادشاه دی, خو د عمل قوت او طاقت ورسره نشته . څوك دعمل نمونه دي , خو د فكرپه كمزورتيا آخته دي . د ڇا كمالونه او صلاحیتونه د سياسي تدبر په كړۍ كى محصور پاتی شوي دي . اوڅوك هم د فوځي مهارتونو مظهراوهنداره دی, ڇا د ټولنیز ژوندانه په يوه اړخ دومره ټينگار كړي ڇه نور اړخونه ئې ورنه پاتي شوي دي . ڇا اخلاق او روحانيت له پامه غورځولي, لنډه دا ڇې په تاريخ كي د ژوندانه د يوه اړخ اتلان دي .

خو يوازي د نبي كريم “صلى الله عليه وسلم” شخصيت داسې دی ، ڇې ټول كمالونه اوصلاحیتونه په كى راټول شوى دي . هغه په خپله فليسوف او حكيم دي , له نورو وړاندې ئې خپله فلسفه او حكمت په خپل ژوندانه كي نافذه كړي ده , دعمل جامه يى ور اغوستي ده . هغه سياسي مدبر, مشرتابه او فوځي مشر دي ,هغه د قانون ايښودونكي هم دي , هغه د اخلاقو معلم او ښونكي هم دي , هغه مذهبي او روحي لارښود هم دي , د هغه نظرد انساني ژوندانه په ټولو اړخونو باندي خوردي , ان تر دې ڇه دژوندانه ټول هغه واړه واړه تفصيلات ئې په خپل ليد كي راوستي اوڅیړلی ئې دي . دڅښاك اوخوراك له آدابه نيوليه تربين المللي اړيكو پوري د هر څه په اړه ئې لارښونه او احكامات وركړي.

د خپلو نظرياتو په رڼا كي د يوه مستقل اوخپلواکه تهذيب څیښتن دي , او د انساني ژوندانه په بېلابېلو اړخونو كي ئې داسي توازن او اعتدال ټینګ کړي , ڇه د افراط او تفريط نښه هم نه پكي ليد ل كيږي .

آيا بل څوك كولي شي داسې جامعيت او هراړخيزتوب وړاندي كړي ؟

د نړۍ په لويو لويو شخصيتونه كې يو هم داسې شخصيت نشته ڇې لږ او ډيرد خپل چاپیریال نه متاثر نه وي , خو د نبي كريم “صلى الله عليه وسلم” شان او شوكت له ټولو توپير لري , د دوي د شخصيت په جوړښت كې د هغه محيط هيڅ ډول اغیزه نه ليد ل كيږي , اونه هم د تاريخي لحاظه دكوم دليل په اسا س دا ثا بيتيدلي شي , ڇې دعربانود هغه مهال چاپیریال اوټولنه دې دا لیاقت ولری ، چې يو داسي سپیڅلی انسان پيدا كړای شی . پدې هكله لدې پرته بل څه نشو ويلي , ڇې د عربانو د هغه وخت ټولنه داسي يوه مشرتابه ته سخته اړمنه وه , تر څود قبا ئلو انتشار له منځه يوسي , او يو واحد قوم جوړكړي , ملكونه فتح كړي اود انساني ژوندانه د فلاح اوهوسایۍ اسباب او لاملونه برابر كړي .د هغه وخت د عربانود تاريخ كومه بله ځانګړتیا نشو ثابتولي , پرته لدې چې دعربانود هغه وخت مشرد ظلم ، بيرحمۍ ، وژنه ,مكر, غداري سمبول و ، او مشرانو به په ټولنه کې د موجود تقلید په اساس یو او بل ته مشرۍ پریښودې .

د هيگل د فلسفي تاريخ او د ماركس د مادي تعبيرد ليد لوري څخه ښكاريږی ، ڇې د هغه وخت چاپیریال يو ې واحدې پاد شاهۍ ته اړتیا درلوده , خود هيگل او ماركس فلسفه هغه واقعه نده بيان كړی , ڇې د هغه وخت په چاپیریال كى داسې يو شخصيت پيدا شوى و, ڇې دلوړو اخلاقو ښونكي , دانسا نيت جوړونكي , د نفسونوپاكونكي و, د جاهليت د اوهامو او تعصباتو له منځه وړونكي و. نظر يى له يوه قوم او ملك څخه وړاندي په ټول انسانيت خور و. ڇا ڇې د خپل قوم لپاره نه بلكې د ټول انسانيت لپاره د يو اخلاقي , روحاني , سياسي او ټولنیز نظام بنياد كيښود , ڇا ڇې د ژوند راكړه وركړه او سياسي بين المللي اړيكي د خيا ل په عالم كي نه بلكې د واقعيت په عالم كي د اخلاقي بنيادونو په اساس جوړه كړه ,او د روحانيت او ماديت اړوند ئې بشريت ته دا سې متوازنه لارښونه وكړه , ڇې اوس هم د حكمت او پوهي په ډګر کې بې نظیره ده , څرنګه ڇې هغه مهال وه .

آياكولاي شو ووايو : چې داسې يوپياوړی شخصيت د هغه وخت د تعصب نه ډک چاپيریا ل زیږولی وي ؟

نه يوازی دا ڇې رسول الله “صلى الله عليه وسلم” د خپل چا پیریا ل نه متاثر نه شو, بلكې كه ڇيرې مونږ د نبي كريم صلی الله علیه وسلم كړه وړه په غور وگورو , نو له هرډول زماني او مكاني قيدونوڅخه ازاد و,اود وړاندي تگ لپاره ئې د هغه وخت ټول قيدونه او ناوړه رواجونه له منځه يوړل . رسول الله (ص ) انسان ته په هره زمانه ا وهر چاپیریا ل کې د ژوندانه لپاره داسي اخلاقي او عملي لارښونه كړي ده , ڇې په هر حا ل او هره زمانه كي دانسان لپاره ګټمنه او منا سبه ده . رسول الله ص له هغو شخصيتونو څخه نه دی ڇې د تاريخ په تیریدو زوړ شي , د ڇا پيژندنه كه مونږ ددې حيثيت له مخې وكړوڇې هغه په خپله زمانه كې ښه لارښود و , نو رسول الله (ص )هغه ممتازشخصيت دي ڇې د ټول انسا نيت د لارښونې لپاره غوره شوی ، اود تاريخ سره سم په حركت كې دی ، په هر دور اوهر پړاو كي نوي ښكاري , له ابتدا څخه ئې نظروړاند ي او لري و .

مونږ كه ڇا ته د تاريخ د جوړونكي لقب وركوو , هغه په حقيقت كى رسول الله (ص) دی , اصلا په انساني تاريخ كى د تاريخ جوړونكي يوازی يو شخصيت دي , او هغه نبي كريم (ص) دي . په نړي کې چې هرڅومره مشرانو انقلاب راوستي كه د هغوي په حالاتو تحقيقي څيړنه وشي , نو په ډاگه به شي ڇه په ټولو ځايونو كي د انقلاب او بد لون اسباب له وړاندي برابر شوي وو, او دغو اسبابو او لاملونوچې د انقلاب او بد لون غوښتنه يى كوله په خپله د انقلاب لاره اواره كړی وه , انقلابي مشرانو صرف دومره كړي ڇې دموجودو حالاتو غو ښتنه ته يى دعمل جا مه ورآغوستي ده , او د يوه اداكار حيثيت يى ادا كړي دي ڇا ته ڇې ستيج او رول له وړاندي تعين شوي وي . ريِښني انقلاب او بد لون په تاريخ كي يوازی نبي كريم ص راوستي دي , داسي يو انقلاب ئې راوستی ڇه اسباب يى له وړاندې موجود نه وو , نبي كريم ص ورته په خپله اسبا ب برابر كړل , ڇيرته ڇه د انقلاب مواد نه وو او نبي كريم ص ورته مواد برابركړل , ڇيرته ڇه د انقلاب تياري او استعداد په خلكو او وگړو كي نه و, هلته نبي كريم ص د خپل لید لوری سره سم سړي په ټولنه كي وروزل , د خپل پياوړي شخصيت د قا لب په اساس يى داسي انسانان تربيه كړل , كوم ڇه ده غوښتل , د ده د ارادې قوت او طاقت په خپله د انقلاب اسباب برابر كړل , په خپله ئې د انقلاب څرنگوالي او صورت تعين كړ, او په خپله ئې د خپلې ارادې په اساس د حالاتو مقابله وكړه , او په هغه تگلاره يى د تگ هڅه وكړه كومه ڇې ده ته ټاکل شوی وه .

آیا د انسانی تاریخ په هنداره کې بل داسې تاريخ جوړونكی او انقلاب انگيزه شخصيت پیدا کولی شو ؟ . صلى الله عليه وسلم .

250 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

۸

د خپلواکۍ 100 کالیزه Independence

د ژبې، رسنیو او سیاست خپلواکي | عمر بورا زماني

خپلواکي یو لوی نعمت دی چې انسان د خپلی خوښی او فیصلو اختیار په خپله ولري. د خپلواکۍ برعکس غلامي…

د ژبې، رسنیو او سیاست خپلواکي | عمر بورا زماني

02 Sep 2019 خپلواکي مقالې تاند No comments

نور

پر (اماني فکر) څو کرښې| خالد افغان

(اماني فکر) د ښاغلي بخت مرجان بختيار صيب کتاب دی چې په لنډو ورځو کې خپور شوی دی. کتاب د…

پر (اماني فکر) څو کرښې| خالد افغان

24 Aug 2019 uncategorized خپلواکي تاند No comments

نور

د خپلواکۍ سليزه؛ لنډه کتنه

د سیمه ییزو او ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز هغه جګړه چې امير حبيب الله خان ونه کړه، محافظه کاري يې وکړه…

د خپلواکۍ سليزه؛ لنډه کتنه

29 Aug 2019 خپلواکي مقالې تاند No comments

نور

 دارالامان ماڼۍ د ولسمشر په لاس او د شهزادګۍ هندیه…

تاند، چهارشنبه، د اسد ۳۰مه: ولسمشر د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ رغول شوې د دارالامان ماڼۍ په شاندارو…

 دارالامان ماڼۍ د ولسمشر په لاس او د شهزادګۍ هندیه په وینا پرانیستل شوه

21 Aug 2019 خبرونه خپلواکي م. عاصم خوږیاڼی No comments

نور

د خپلواکۍ سلمه کلیزه دې بختوره وي| احسان ارینزی

د نړۍ په ټولو هېوادونو کې داسې عنعنوي، فرهنګي، دیني او ملي ورځې شته چې خلک او حکومتونه یې په…

د خپلواکۍ سلمه کلیزه دې بختوره وي| احسان ارینزی

21 Aug 2019 خپلواکي مقالې تاند No comments

نور

د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ نن شپه د…

تاند، چهار شنبه، د اسد ۳۰ مه: د کورنیو چارو وزارت اعلان کړه چې نن د اسد په ۳۰مه به…

د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ نن شپه د کابل پر ۳ غونډیو اورلوبه کېږي

21 Aug 2019 خبرونه خپلواکي م. عاصم خوږیاڼی No comments

نور

فرخنده باد صدمین سالگرد استرداد استقلال افغانستان

استاد عارف نظر صدسال پیش از امروز مردم آزاده افغانستان، ثمره جانبازی ها، قهرمانی ها و مبارزات استقلال طلبانه فرزندان خویش…

فرخنده باد صدمین سالگرد استرداد استقلال افغانستان

20 Aug 2019 خپلواکي مقالات دری تاند No comments

نور

د غازي امان الله خان سل ارمانونه

1.        افغانستان منظم مالیاتي سیستم ولري 2.      افغانستان قوی مالي نطام ولري 3.      افغانستان خپلې پیسې ولري 4.      افغانستان خپل تولیدات ولري 5.      افغانستان خپله بريښنا ولري 6.      افغانستان توکي ټولې…

د غازي امان الله خان سل ارمانونه

19 Aug 2019 خپلواکي مقالې تاند No comments

نور

 بیست و هشت اسد؛ روز استقلال کشور! | توفیق عظیمی

بیست و هشتم اسد، حماسه یک روز، افتخار جاویدان، روز استرداد استقلال کشور است، که از آن ۱۰۰ سال میگذرد. در بیست و…

 بیست و هشت اسد؛ روز استقلال کشور! | توفیق عظیمی

19 Aug 2019 خپلواکي مقالات دری مقالې تاند No comments

نور

د خپلواکۍ فکر | معروف افغان

ازادي او خپلواکي، دوه جلا مفاهیم افاده کوي او لازمه ده چې جلا جلا چلندونه ورسره وشي. د ازادۍ په…

د خپلواکۍ فکر | معروف افغان

18 Aug 2019 خپلواکي مقالې تاند No comments

نور

بلخي نجلۍ او ځوان د خپلواکۍ په ورځ په اماني…

تاند، دوشنبه د اسد ۲۸مه: په بلخ کې یوې ناوې او زوم د خپلواکۍ د سلمې کلیزې له ورځې سره…

بلخي نجلۍ او ځوان د خپلواکۍ په ورځ په اماني کالیو کې واده وکړ

19 Aug 2019 خبرونه خپلواکي م. عاصم خوږیاڼی Comments (1)

نور

طالبانو بغلان کې د خپلواکۍ سلمه کلیزه نمانځلې ده

تاند، دوشنبه، د اسد ۲۸مه: طالب ویاند ذبیح الله مجاهد وایي، جنګیالیو یې نن تر خپلې ولکې لاندې ځینو سیمو…

طالبانو بغلان کې د خپلواکۍ سلمه کلیزه نمانځلې ده

19 Aug 2019 خبرونه خپلواکي م. عاصم خوږیاڼی Comments (1)

نور
  • 1
  • 2