Categories

اعلان

Loading…

طالب جانه! / محمد نعمان دوست

ﻃﺎﻟﺐ ﺟﺎﻧﻪ! ﻧﻮﻡ ﺩې ﻭﺭﺍﻥ ﺷﻮ ﻟﻪ ټپو ﻧﻪ

ﻃﺎﻟﺐ ﺟﺎﻧﻪ! چې ﺍﺧﺘﻪ ﮐﻠﻪ ﭘﻪ ﺟﻨګ ﺷوې

ﻃﺎﻟﺐ ﺟﺎﻧﻪ! ﺍﻭﺱ ﺩې څڼې څوﮎ ﻧﻪ ﺳﺘﺎﻳﻲ

ﻃﺎﻟﺐ ﺟﺎﻧﻪ! ﺍﻭﺱ ﺧﻮ ﻻ‌ړﻠې ﺑﺪ ﺭﻧګ ﺷﻮې

                   «««

ﻃﺎﻟﺐ ﺟﺎﻧﻪ! ﻭې ښکلا‌ ﺩ ﺟﻮﻣﺎﺗﻮﻧﻮ

ﻃﺎﻟﺐ ﺟﺎﻧﻪ! ﻭې ﻣﯿﯿﻦ ﭘﻪ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻮ

ﻃﺎﻟﺐ ﺟﺎﻧﻪ! ﻣﺎښاﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺭڼا وې

ﻃﺎﻟﺐ ﺟﺎﻧﻪ! ﺗﻪ ﺩ ﭼﺎ ﺩ ﺯړه ﺩﺭﺯﺍ ﻭې

               «««

ﺧﻮﺭﯾﺪﻝ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﺮ ګاﻡ ﺩﺭ ﻧﻪ ﻋﻄﺮﻭﻧﻪ

ﺩ ﺭﻧﺠﻮ ﻭې ﺩﻭﺍړه ﺳﺘﺮګې ﺩې ﮐﺎﻧﻮﻧﻪ

ﺳﺮﻩ ګلونه ﺑﻪ ﺩې ﺍﯾښي ﭘﻪ ﺩﺳﺘﺎﺭ ﻭﻭ

ډﯿﺮﯼ ﺯړﻮﻧﻪ ﺳﺘﺎ ﺩ ﺣﺴﻦ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭ ﻭﻭ

             «««

ﻃﺎﻟﺐ ﺟﺎﻧﻪ رښتیا ﻭﺍﯾﻪ، ﺩﺍ څه وﺷﻮﻝ!؟

ﻭﻟې ﻭﺷﻮﻝ، ﺩﺍ ﺑﺪ ﻭﺷﻮﻝ ﮐﻪ ښه ﻭﺷﻮﻝ؟

ﮐﻠﯿﻮﺍﻝ ﺩې ﺍﻭﺱ ﻟﻪ ﻧﻮﻡ ځنې ﻭﯾﺮﯾږي

ﺍﻭﺱ ﻟﻪ ﺗﺎ ځنې ﺩ ﭼﻢ ﺧﻠﮏ پټیږي

             «««

ﻃﺎﻟﺐ ﺟﺎﻧﻪ ﺩﻭﺍړﻮ ﻻ‌ﺳﻮ ﺗﻪ ﺩې ګوره!

ﺗﻪ ﺧﺒﺮ ﯾې ﭼې ﺩ ﭼﺎ ﭘﻪ ﻭﯾﻨﻮ ﺭﻧګ ﺩﻱ؟

ﮐﻠﯿﻮﺍﻟﻮ ﮐې ﺩې څاڅکی ﻭﯾﻨﻪ ﻧﺸﺘﻪ

ﺩ ﻫﻐﻮﯼ ﻭﯾﻨې ﺧﻮ ﺳﺘﺎ ﺩ ﺗﻮﺭې ﺯﻧګ ﺩﻱ

                 «««

ﻃﺎﻟﺐ ﺟﺎﻧﻪ ﺟﻮﻣﺎﺗﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺩې ﺭﺍﺷﻪ!

ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎﺭ ﺧﺎﻭﺭې ﭘﺮﺗې ﺩﻱ

ځان ﻋﺎﻟِﻢ ﮐﻪ، ﻟﻪ ﺣﺎﻻ‌ﺗﻮ ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻪ

ﺍﻭﺱ ﺩې ﮐﻠﻲ ﮐې ﺑﻼ‌ ډﯿﺮې ﮐﯿﺴې ﺩﻱ

           ««

ﻃﺎﻟﺐ ﺟﺎﻧﻪ! ﺩﻟﺘﻪ ﺩﺍﺳې ﺧﻠﮏ ﺷﺘﻪ ﺩﯼ

ﭼې ﺗﻪ ﻧﻪ ﯾې ﺩﻭﯼ ﻫﻮﺍ ﺍﺧﻠﻲ پړسیږي

ﺭﺍﺷﻪ، ﺭﺍﺷﻪ! ﭼې ﻟﻪ ﻏﻤﻪ ځنې ﻭﭼﻮﻱ

ﺩﻏﻪ ﺧﻠﮏ ﻫﻢ ﺩ ﻫﯿﭽﺎ ﻧﻪ خوښیږي

               «««

ﻃﺎﻟﺐ ﺟﺎﻧﻪ! ﺳﺘﺎ ﻇﻬﻮﺭ ﯾﻮ ﺿﺮﻭﺭﯾﺖ و

ﻫﺮ ﮐﻠﻲ ﺗﻪ ﺩې ﻭﻻ‌ړ ﻭﻭ، ﻭﻟﺴﻮﻧﻪ

ﭼې ﺗﻪ ﻻ‌ړﻠې ﻣﯿﺪﺍﻥ ﻭﺭﺗﻪ ﺧﺎﻟﻲ ﺷﻮ

ﺧﺪﺍﯼ ﺩې ﺧﯿﺮ ﮐړي، ﺑﯿﺎ ټک ﻧﻪ ﻭﻫﻲ ﻣﯿﺨﻮﻧﻪ

               «««

ﻃﺎﻟﺐ ﺟﺎﻧﻪ! ﺩﺍ ټوپک ﭼې ﭼﺎ ﺩﺭﮐړی

ﻏﻮﺍړي ﺧﺘﻤې ﮐړي ﺩ ﺗﺎ ﺩ ﭼﻢ ﮐﻮﺗﺮې

ﺩ ﮐﻮﺗﺮﻭ ﻭﯾﺸﺘﻞ ﻟﻮﯾﻪ ﻧﺎ ځواني ﺩﻩ

ﭘﺮﯾږﺪﻩ، ﻭ ﻭﻫﻲ ﺩ ﺑﺎﻡ ﭘﺮ ﺳﺮ ﻏﻮﻣﺒﺮې

             «««

ﻃﺎﻟﺐ ﺟﺎﻧﻪ! ﺩ ﺟﻬﺎﺩ ﺍﻧﮑﺎﺭﻱ ﻧﻪ ﯾﻢ

ﺧﻮ ﺍﺻﻮﻝ ﺩ ﺩې ﻓﺮﺿﯿﺖ ﺭﺍﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺩﻱ

ﺗﻮﯾﻮﻝ ﺩ ﺑې ګناه ﻭګړي ﻭﯾﻨﻪ

ﻭﺍﯾﻪ! ﻭﺍﯾﻪ! ﭼې ﭘﻪ ﮐﻮﻡ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﺮﻗﻮﻡ ﺩﻱ؟

             ««

ﻃﺎﻟﺐ ﺟﺎﻧﻪ! ټوپک ﮐﯿږﺪﻩ، ﺯﻩ درځمه

ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻏﻮږ ﮐې ﯾﻮﻩ ﻭﺭﻭ ﺧﺒﺮ ﮐﻮﻣﻪ

ﭘﻪ غښتلو مټو ﺧﭙﻞ ﻭﻃﻦ ﻭﺩﺍﻥ کړه

ﺩ ﮐﻔﺎﺭﻭ ﻟﻪ ﺍﺣﺘﯿﺎﺟﻪ ﺧﻼ‌ﺹ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﮐړه!

نعمان دوست

213 total views, 1 views today

1 comment

 1. هېواد احمدزی Reply

  طالب جان ته!
  دښاغلي نعمان دوست د شعر په ځواب کي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ﻃﺎﻟﺐ ﺟﺎﻥ ﺩﻧﻨګ ډګر ﺗﻪ ﺭﺍﻭﺗﻠﯽ
  ﻃﺎﻟﺐ ﺟﺎﻥ ﺩﻭﻃﻦ ﻏﻢ ﭘﻪ زړه ﺩﺍﻏﻠﯽ

  ﻃﺎﻟﺐ ﺟﺎﻥ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺏ څرنګه ﺭﺍﻭﺍﺧﻠﻲ
  ﮐﻠﯿﺴﺎ ﯾﻲ ﺩﻱ ﺩﻣﺮګ ﻗﺴﻢ ﺧﻮړﻠﯽ

  ﻃﺎﻟﺐ ﺟﺎﻥ ﭘﺮﺍﻧﯿﺴﺘﯽ ﻧﻮﯼ ﺍﻧﻘﻼ‌ﺏ ﺩﻱ
  ځﮑﻪ ﺑﻨﺪ ﭘﺮﻭﺕ ﭘﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻲ ﯾﻲ ﮐﺘﺎﺏ ﺩﻱ

  ﺩ ټوپک ﺍﻭ ګردنۍ ﺳﺮﻩ ﺭﺍﻭﺗﯽ
  ﺩﺍ ﺩ ﻭﺧﺖ ﺩﻧﻨګ ﭘﻮښﺘﻨﻲ ﺗﻪ ځﻮﺍﺏ ﺩﻱ

  ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻭﺱ ﻫﻢ ﺩ ﻭﻟﺲ د سترګو ﺗﻮﺭ ﺩﻩ
  ﺩﻣﻈﻠﻮﻣﻲ ﺣﻨﺠـــــﺮﻱ ﺩچیغې ﺯﻭﺭ ﺩه

  د کړم کړم ﺍﻭ ﺳـــﻮﯾﻮ ﺯړو ټکور ﺩه
  ﻃﺎﻟﺐ ﺟﺎﻥ ﻭَ ﭘﺮﺩﻱ ﭘﺎﻟﻮ ﺗﻪ ﺳﻮﺭ ﺍﻭﺭ ﺩه

  ﻃﺎﻟﺐ ﺟﺎﻥ ﺍﻭﺱ له ﻧﮑـــــﻠﻮﻧﻮ ﺭﺍﻭﺗﻠﯽ
  ﺍﻭﺱ ﻃﺎﻟﺐ ﺩﺍﻓﺴـــﺎﻧﻮ ﻃﺎﻟﺐ ﺟﺎﻥ ﻧﻪ ﺩﻱ

  ﻃﺎﻟﺐ ﺟﺎﻥ ﺍﻭﺱ ﺩﺗﺎﺭﯾﺦ ﺩټﻨډﻲ ﺧﺎﻝ ﺩﻱ
  ﺩﺭﻧﺠﻠــــــﻮﻣﻮ او ﺁﯾﻨﻮ ﻃﺎﻟﺐ ﺟﺎﻥ ﻧﻪ ﺩﻱ

  ﻧﻮﻱ ﻧﻮﻱ ﺩﺍﺗڼ ﻧﺎﺭﻱ، ﺳﺮﻭﮐﻲ
  ﻻ‌ ﭘﯿﻐﻠﻮټﻲ ﻟﻪ ﭼﻤﺒﻮ ﺳﺮ ﻳﻲ ﻭﺍﻳﻲ

  ﻻ‌ﯾﻲ ﻫﻢ ﺩﺣﻤﺎﺳﻮ ټﭙﻲ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﺩﻱ
  ﺩﻃﺎﻟﺐ ﻻ‌ﻟﻲ ﺩﺗﻮﺭﻱ ﮐﯿﺴﻲ ﺳﺘﺎﯾﻲ

  ﻧﻦ ﻣﻮ ټﻮﻝ ﮐﻠﯽ ﻧﯿﻮﻟﯽ ﺯﻭﺭﻭﺭﻭ
  ﮐﯿﺴﻲ ﭘﺎﺗﻪ ﺩﻏﻮﻣﺒﺮﻭ ﺍﻭ ﮐﻮﺗﺮﻭ

  ﺍﻭﺱ ﺧﻮ ﺯﺍڼﻲ ﭘﻪ ﻫﻮﺍ ﮐﻲ ﻧﻪ ﺗﯿﺮﯾږﻲ
  ﻓﻀﺎ ډﮑﻪ ﻟﻪ ﺟﻨګﻲ ﻫﻠﯿﮑﻮﭘﺘﺮﻭ

  ﻃﺎﻟﺐ ﺟﺎﻧﻪ! ﺳﺘﺎ ﺩﺗﻮﺭ ټوپک ﻟﻪ ﺩﻣﻪ
  ﻃﺎﻟﺐ ﺟﺎﻧﻪ! ﺳﺘﺎﺩ څڼﻮ ﻟﻪ ﻫﯿﺒﺘﻪ

  ﺩﻏﻠﯿﻢ ﺯړﻪ ﭘﻪ ﮐﻮګﻞ ﮐﻲ ﭘﻪ ﻟړﺰﻩ ﻭﻱ
  ﺳﺘﺎ کلک ﻋﺰﻡ ﻭ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺘﻪ

  ﻃﺎﻟﺐ ﺟﺎﻧﻪ! ﮊﻭﻧﺪ ﺍﻭ ﻣﺮګ ﺩﻱ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﺩﻱ
  ﻃﺎﻟﺐ ﺟﺎﻧﻪ!

  1. سید جمال کلیوال Reply

   د ګران نعمان دوست شعر او د حودالله حلمیار ښایسته ځواب یي دواړه ښکلي وو رب دی دولړه راته ژود ي لري

  2. سید جمال کلیوال Reply

   د ګران نعمان دوست شعر او د حمدالله حلمیار ښایسته ځواب یي دواړه ښکلي وو رب دی دولړه راته ژود ي لري

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *