Categories

اعلان

Loading…

د پښتو ژبدودیز (ګرامري) حالتونه‎

لیکوال: کامران منګل ||

فاعلي پېر (حالت) – nominative:
هغه ژبدودیز حالت چې د “څوک یا څه کومه کړنه ترسره کوي؟” پوښتنې ځواب وایي. د کړنې ترسروونکي ته کړند یا فاعل ویل کېږي.
کړند یو نوم، نومځری (ضمیر) یا یو څیز کېدای شي.
بېلګې:
۱) زه ښار ته ځم. => زه: کړند؛ ځم: کړ (فعل)
۲) ما ډوډۍ وخوړه. => ما: کړند؛ وخوړه: کړ
۳) سپي توپ پسې منډه کړه. => سپي: کړند؛ منډه کړه: کړ

یو کړند یا فاعل یوازې نوم یا نومځری نه، بلکې یو اوږد عبارت هم کېدای شي.
۱) د هغه مرګ زه خفه کړم. => د هغه مرګ: کړند؛ خفه کړم: کړ ( ځکه چې د کړند پوښتنه دا ده چې زه چا خفه کړم)
۲) هغه سړي، چې تورې جامې یې اغوستې، ۵۰ تنه وژلي. => هغه سړی چې تورې جامې یې اغوستې: کړند؛ وژلي: کړ (د کړند پوښتنه دا ده چې چا ۵۰ تنه وژلي)

اوښتی یا مغیره پېر – (oblique case):
اوښتی حالت هغه ژبدودیز حالت دی چې په ی، ي او ه (زور) پایېدلي نومونه په څو حالتونو کې خپله بڼه بدلوي، که هغه یوګړی (مفرد) وي یا ډېرګړی (جمع).
یوګړی:
ی پر ي اوړي لکه سړی – سړي
ي پر ۍ اوړي لکه خوشالي – خوشالۍ
ه پر ې اوړي لکه ونه – ونې
یادونه: په ې او ۍ پایېدلي نومونه نه بدلېږي!
ډېرګړی:
ي، ې او ۍ پر اوږد و اوړی لکه سړیو، خوشالیو، ونو

لومړی حالت – تولپېر – genetive:
په پښتو کې”د” ادات تول یا ملکیت څرګندوي چې تر یو نوم مخکې راشي.
بېلګې:
۱( د ژمي ساړه هر څوک نه شي زغملی. (دلته ژمی پر ژمي بدل شوی، دا چې “د” ادات یې مخته ولاړ دی)
۲) د دغې ونې پاڼې لا شنې شوې نه دي. (دلته ونه پر ونې بدل شوی، دا چې “د” ادات یې مخته ولاړ دی)
۳) د هغې ښایست بېسارې دی. ( دلته هغه، چې ښځينه نومځری دی، پر هغې بدل شوی، دا مخته یې “د” ولاړ دی.
۴) د ډېرو سړیو په اند ښځې کم ارزښته دي. (دلته سړي، چې د سړی جمع ده، پر سړیو بدل شوی، دا چې “د” ادات یې مخته ولاړ دی)
۵) نن د مورنیو ژبو نړيواله ورځ ده. (دلته مورنۍ ژبې پر مورنیو ژبو بدل شوی، دا چې “د” سربل یې مخته ولاړ دی)

ځینې تولنومځري له “د” سره نه راځي لکه زما، ستا، زموږ، ستاسو. همدارنګه کمزوري ځاني نومځري (مې، یې، دې، مو) هم د تول یا ملکیت نومځرو په توګه کارېدای شي.
د کمزورو ځاني نومځرو بېلګې:
۱) هغې مې زړه مات کړ. => دلته “مې” زما مانا ورکوي
۲) زما له ملګري مرسته وغواړه. زه یې تاته شمېره درکوم. => دلته “یې” د ملګري مانا ورکوي، یانې د هغه شمېره.

دویم حالت – سربلپېر (pre- or postpositional case):
کله چې یو سربل (preposition) یا وستربل (postposition) له نوم سره راشي، نو نوم خپله بڼه بدلوي. سربل او وستربل د بېلودونکو ګړونو یا مورفیمونو جوړه ده، چې په ګډه سره په یوه جمله کې د یو نوم یا نومځري (ضمیر) بدرګه کوي او له هغوی سره د یوې ځانګړې ژبدودیزې (ګرامري) اړیکې په موخه کارول کېږي. سربل او وستربل په ټولیز ډول یو ځای، لوری (طرف)، واټن (فاصله)، مهال او یوه پرتله (مقایسه) څرګندولی شي.
په پښتو کې سربل اکثر تر یو نوم مخته راځي لکه ته، پر، په، له او تر.
وستبرل تر یو نوم وروسته راځي او په خپلواکه توګه بې له سربله نه شي کارول کېدای. په وستربلونو کې راځي: کې، سره، باندې، لپاره، لاندې او داسې نور.
بېلګې:
۱) ننګيالي ته مې وویل، چې راشه. (دلته ننګیالی پر ننګيالي بدل شوی، دا چې “ته” سربل یې شاته ولاړ دی.)
۲) پر منګي اوبه تېرې کړه. (دلته منګی پر منګي بدل شوی، دا چې ‘پر’ سربل یې مخته ولاړ دی.)
۳) دلته په اوړي کې هم ساړه وي. (دلته اوړی پر اوړي بدل شوی، دا چې سربل په او وستربل کې ترې تاو دي. )
۴) نجیبه له څانګې سره ښار ته لاړه. (دلته څانګه پر څانګې بدله شوه، دا چې سربل له او وستربل سره ترې تاو دي)

درېیم حالت: تېرمهال – past tenses
په تېرمهال کې هــم په ی/ي او ه پایېدلي نومونه بدلېږي، کله چې په جمله کې معتدي کړ (فعل) راشي.
هغه کړ دی، چې تل په جمله کې له یو مفعول (object) راوړل کېږي. هغه مفعول یو نوم، نومځری (ضمیر) یا کوم عبارت کېدای شي. کړونه لکه خوړل، نیول، وهل، څښل، اغوستل (…) معتدي فعلونه دي. که چېرې ووایم زه خورم ،نو دا یوه بې مفهومه جمله ده، خو که چېرې ووایم، نو زه ډوډۍ /مڼه/… خورم، بیا بشپړ مفهوم ترې اخیستل کېږي، ځکه چې ډوډۍ، مڼه/… یې مفعولونه دي.
بېلګې:
۱) اوسمهال: زمری غرڅنۍ خوري.
تېرمهال: زمري غرڅنۍ وخوړه (دلته زمری پر زمري بدل شوی)
۲) اوسمهال: نجیبه کالي مينځي.
تېرمهال: نجیبې کالي ومينځل. دلته نجيبه پر نجیبې بدل شوی)
۳) اوسمهال: هغه (ښځينه چې وي) اوبه څښي.
تېرمهال: هغې اوبه وڅښې. (دلته هغه پر هغې بدل شوی) ==> که چېرې له هغه د چا موخه ښځینه وګړی وي.

مفعول پېر – objective case:
په پښتو کې معتدي کړ (transitive verb)
تل په جمله کې له یو مفعول (object) راوړل کېږي. هغه مفعول یو نوم، نومځری (ضمیر) یا کوم عبارت کېدای شي. کړونه لکه خوړل، نیول، وهل، څښل، اغوستل (…) معتدي فعلونه دي.
بېلګې:
۱) زه اوبه څښم. (دلته کړ څښم دی او مفعول یې اوبه دي)
۲) هغه کبان نيسي. (دلته کړ نیسم دی او مفعول یې کبان دي)
۳) احمد زه ووهلم. (دلته کړ ووهلم دی او.مفعول یې زه دی)
۴) زه ډېرې خبرې نه شم کولی. (دلته کړ “نه شم کولی ” دی او “ډېرې خبرې” مفعول دی)

مفعول دوه ډوله دی، چې دواړه له متعدي کړ سره په جمله کې راوړل کېږي. یو ډول بې سیده مفعول (direct object) دی او بل یې ناسیده مفعول (indirect object) دی.

سیده مفعول هغه دی، چې آر کړ (اصلي فعل) یې په مستقیمه توګه اغېزمنوي.
په پورتنيو بېلګو کې مفعولونه سیده دي.
که لومړنۍ بېلګه (زه اوبه څښم) د شننې لپاره بیا راواخلو، نو اوبه سیده مفعول دی او څښل آر یا ټوليز کړ (main verb) دی.

ناسیده مفعول هغه دی، چې په جمله کې له سیده مفعول سره اړیکه لري. ځینې ژبپوهان یې د سیده مفعول ترلاسونی (recipient) بولي، ځکه چې سیده مفعول ناسیده مفعول ته رسېږي. ځينې متعدي کړونه هم له سیده او هم له ناسیده مفعول سره کارول کېږيو لکه ورکول، ښودل، پېرودل، کول او نور هغه کړونه، چې په ” ول” پاید ته رسېږي.
بېلګې:
۱) هغه ماته یوه ډالۍ راکړه. (دلته ‘ماته’ ناسیده مفعول دی او “یوه ډالۍ” سیده مفعول دی؛ او راکړه، چې د ورکولو تېرمهالي بڼه ده، آر یا ټولیز کړ دی. )
۲) احمد ملګري ته د خپل ټولګي انځور وښود. (دلته ‘خپل ملګري ته” ناسیده مفعول دی او ‘ خپل ټولګي انځور’ سیده مفعول)

د کړونو بله ډله، چې لازمي فعل/کړ (intranstive verb) ورته وایي، له کوم مغعول سره نه راوړل کېږي.
کړونه لکه ژړېدل، خندېدل، ولاړېدل، ویرېدل او نور هغه کړونه، چې په ېدل یا کېدل پای ته رسېږي، لازمي کړونه دي.
بېلګې:
۱) زه ژاړم.
۲) هغه پر هره خبره خاندي.
۳) ننګیال سخت وډار شو.

566 total views, 2 views today

onesignal_meta_box_present:
onesignal_send_notification:

2 comments

 1. لاروی Reply

  که منظور مو په ګرامر د خلکو پوهول وي باید د خلکو په ژبه یې ولیکئ. . ،
  دا ستا دلیکنې سرجمله ده

  هغه ژبدودیز حالت چې د “څوک یا څه کومه کړنه ترسره کوي؟” پوښتنې ځواب وایي. د کړنې ترسروونکي ته کړند یا فاعل ویل کېږي.

 2. غ.حضرت Reply

  وروره دا زموږ نحیفی او ډنګری اوږې ایله چه هاغه پخوانی ګرامری بار وزغمی دا نوی ګرامری اصطلاحګانی به څنګه پر اوږو یوسو پداسی حال چه شپه او ورځ همهغه څلور ویشت ساعته ده او هغه هم بې برکته
  د نوی ژبی د زده کړی حوصله نده پاته هغه هم د خپلی مورنۍ ژبی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

۸

د خپلواکۍ 100 کالیزه Independence

 دارالامان ماڼۍ د ولسمشر په لاس او د شهزادګۍ هندیه…

تاند، چهارشنبه، د اسد ۳۰مه: ولسمشر د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ رغول شوې د دارالامان ماڼۍ په شاندارو…

 دارالامان ماڼۍ د ولسمشر په لاس او د شهزادګۍ هندیه په وینا پرانیستل شوه

21 Aug 2019 خبرونه خپلواکي م. عاصم خوږیاڼی No comments

نور

د خپلواکۍ سلمه کلیزه دې بختوره وي| احسان ارینزی

د نړۍ په ټولو هېوادونو کې داسې عنعنوي، فرهنګي، دیني او ملي ورځې شته چې خلک او حکومتونه یې په…

د خپلواکۍ سلمه کلیزه دې بختوره وي| احسان ارینزی

21 Aug 2019 خپلواکي مقالې تاند No comments

نور

د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ نن شپه د…

تاند، چهار شنبه، د اسد ۳۰ مه: د کورنیو چارو وزارت اعلان کړه چې نن د اسد په ۳۰مه به…

د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ نن شپه د کابل پر ۳ غونډیو اورلوبه کېږي

21 Aug 2019 خبرونه خپلواکي م. عاصم خوږیاڼی No comments

نور

فرخنده باد صدمین سالگرد استرداد استقلال افغانستان

استاد عارف نظر صدسال پیش از امروز مردم آزاده افغانستان، ثمره جانبازی ها، قهرمانی ها و مبارزات استقلال طلبانه فرزندان خویش…

فرخنده باد صدمین سالگرد استرداد استقلال افغانستان

20 Aug 2019 خپلواکي مقالات دری تاند No comments

نور

د غازي امان الله خان سل ارمانونه

1.        افغانستان منظم مالیاتي سیستم ولري 2.      افغانستان قوی مالي نطام ولري 3.      افغانستان خپلې پیسې ولري 4.      افغانستان خپل تولیدات ولري 5.      افغانستان خپله بريښنا ولري 6.      افغانستان توکي ټولې…

د غازي امان الله خان سل ارمانونه

19 Aug 2019 خپلواکي مقالې تاند No comments

نور

 بیست و هشت اسد؛ روز استقلال کشور! | توفیق عظیمی

بیست و هشتم اسد، حماسه یک روز، افتخار جاویدان، روز استرداد استقلال کشور است، که از آن ۱۰۰ سال میگذرد. در بیست و…

 بیست و هشت اسد؛ روز استقلال کشور! | توفیق عظیمی

19 Aug 2019 خپلواکي مقالات دری مقالې تاند No comments

نور

د خپلواکۍ فکر | معروف افغان

ازادي او خپلواکي، دوه جلا مفاهیم افاده کوي او لازمه ده چې جلا جلا چلندونه ورسره وشي. د ازادۍ په…

د خپلواکۍ فکر | معروف افغان

18 Aug 2019 خپلواکي مقالې تاند No comments

نور

بلخي نجلۍ او ځوان د خپلواکۍ په ورځ په اماني…

تاند، دوشنبه د اسد ۲۸مه: په بلخ کې یوې ناوې او زوم د خپلواکۍ د سلمې کلیزې له ورځې سره…

بلخي نجلۍ او ځوان د خپلواکۍ په ورځ په اماني کالیو کې واده وکړ

19 Aug 2019 خبرونه خپلواکي م. عاصم خوږیاڼی Comments (1)

نور

طالبانو بغلان کې د خپلواکۍ سلمه کلیزه نمانځلې ده

تاند، دوشنبه، د اسد ۲۸مه: طالب ویاند ذبیح الله مجاهد وایي، جنګیالیو یې نن تر خپلې ولکې لاندې ځینو سیمو…

طالبانو بغلان کې د خپلواکۍ سلمه کلیزه نمانځلې ده

19 Aug 2019 خبرونه خپلواکي م. عاصم خوږیاڼی Comments (1)

نور

د خپلواکۍ لمانځل څه ګټه لري؟

لیکنه: نورالله غازي هیوادونه د خپلواکۍ په لمانځلو سره خپلو خلکو ته بیا بیا وریادول غواړي چې دا هیواد داسې په…

د خپلواکۍ لمانځل څه ګټه لري؟

19 Aug 2019 خپلواکي مقالې تاند No comments

نور

غازي امان الله خان ته | ګل آغا احمدي وردګ

رښتیا هم چې تا سل کاله مخکې په نره توره د افغانستان آزادي له اشغالګرو انګرېزانو څخه بېرته واخیسته او…

غازي امان الله خان ته | ګل آغا احمدي وردګ

19 Aug 2019 خپلواکي مقالې تاند No comments

نور

د افغانستان د خپلواکۍ ستونزمن مزل

لیکنه: محمد نور الهام افغانان د ۲۰۱۹ کال د آګسټ په ۱۹مه چې د ۱۳۹۸ ل ل د زمري له ۲۸مې…

د افغانستان د خپلواکۍ ستونزمن مزل

19 Aug 2019 خپلواکي مقالې تاند No comments

نور
 • 1
 • 2