Categories

اعلان

Loading…

استاد بزرگ | مصطفی عمرزی

(به یاد و احترام علامه ناصر پورپیرار / 1319 – 1394)

استاد پورپیرار:

«خرد، آدمی را از تعصب دور می دارد و عقل، داور غائی هر برهانی ست. اقوال مرده که از عصر هر نسل دورتر روند، به سنت می گرایند و باور آن ها به مرور دوباره و به تایید عقل زمان موکول است. در این بازبینی، هیچ استثنایی نمی گنجد و هیچ نامی مصئون نیست؛ چنان که نام آوران امروز که در عقل عصر ما موجه می نمایند و ستوده می شوند، بسا که در آینده مقصر و منفور باشند.»

خرد نوشتار بالا، برهان ارجحیت به بزرگی ست که در تفکر پیرامون تاریخ، تحقیق و «بنیان اندیشی»، مرا بسیار به خود آورد؛ اما این گوهر در ورای جهل زمانه، هنوز بسیار مستور است.

هتاکی که نشانه ی کم عقلی ست، در فرامرز های دنیای مجازی، ناگهان مرا با نام نامی ای آشنا کرد که در برابر عظمت آن، فقط «پارسیانه» های جهال اعتراض می کردند. جست و جو برای ردیابی، به گنجینه ای رسید که الحق هنوز از خوانش سطوری از هزاران برگ تحقیق، فارغ نشده بودم که راه حل برای خلاص از شر جهل، نسخه ی مداوا شد. فکر کنم 5 یا 6 سالی می شود که در پرتو روشنایی گوهر تاریخ و تحقیق حوزه ی فرهنگی ما، حتی در حد این تازه فمیده، اما آن قدر وجاهت و درستی شد که تایید بزرگان بزرگوار ما، به این فهم کمک کند، اگر از یافت گنجینه های واقعی دانش، حرمان می یافتیم، حداقل رسیدن به مقام اعتبار حوزه ی تحقیق و تاریخ، سپید کردن رو و سر است.

در سال 1393 به تعجیل، گزیده ای از نوشته ها، تبصره ها، واکنش ها و اخبار گنجینه و گوهر پُر ارزش را در کتابی به نام «پور خرد» در کابل منتشر کردیم. واقعیت این که پاسخ بسیاری از معایب فرهنگی و سوء برداشت ها در حوزه ی بزرگی از تحقیقات، به ویژه در زبان آشنای دری وجود دارند، در این انگیزش کمک کردند تا ماجرا با رجعت به راس کشور، جدی تر از آن تلقی شود که من یافته بودم. در آغاز کتاب «پور خرد»، مکتوبی عنوانی مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان نوشته بودم که هرچند بر اثر شتاب، نقص و نقیصه دارد، اما از اهمیت یافته هایی حکایت می کرد که گام ها در قبول هر سطر و برگ آن، خیر عظیم برای جامعه ی اسلامی و افغانی ماست. پس از نشر این کتاب، از طریق دوستان معزز و فرهنگی (به خصوص جناب محمد اوجال اولوتورک) زمینه ی تماس با استاد بزرگ میسر شد.

به یقین، کسانی که از مزایای تحقیقات علامه ناصر پورپیرار مستفید شده اند، می دانند که آن استاد مسلم حوزه ی تحقیق و تاریخ زبان دری، روی چه خردی روشنگری می کند. استاد مرحوم پس از آگاهی از نشر کتاب «پور خرد»، با بزرگواری از کوچکی من می گذرد و با تبصره بر این کتاب و مکتوب من عنوانی مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان: آورده است:

«این، نامه ی یک روشن فکر افغانی به رییس جمهور کشورش که در مقدمه ی کتابی با نام «پور خرد» آورده، سیلی محکم بر گونه ی کسانی است که گمان برده و تبلیغ می کنند، مدخل های بنیان اندیشی در گذر زمان، اندک اندک فراموش خواهند شد و تفی ست بر صورت روشن فکری دود گرفته و حزب ساخته و هتاک ما که گمان برده اند با نفوذ در مراکز رسانه های فرهنگی کشور، تریبون ها را در حالی برتز های بنیان اندیشانه بسته اند که علاوه بر رسانه های گوناگون، حتی کتاب فروشان کشور را نیز از عرضه ی چند صد مدخل نو بر تاریخ و فرهنگ ایران و جهان بر حذر داشته اند و وزارت ارشاد در بُن بستی که ناچار رییس جمهور کشور را بر نیاز به تعاون عمومی و رعایت دموکراسی ملی وادار کرده، هنوز قریب ده جلد از تالیفات مرا در محاق سانسور دارد.»

به مقام محترم رياست جمهوري اسلامي افغانستان!

پس از احترام، نگاشته مي شود:

معضلات افغانستان، فقط تعريف هایي در گرو عناصر اقتصادي، سياسي، اجتماعي و تجارتي نيستند. در روزگار ما، روز تا روز بر محور انديشه هاي بشري- قومي در رنگ هاي به اصطلاح ادبيات و فرهنگ، که از توجيه كننده گان ديموكراسي به شمار مي روند، تفكري را زاده اند كه عصبيت قومي را بدون ملاحظه بر كرامت انساني، حول منافع «قوم» بنويسند؛ كه در جهان ما، هيچ ويژه گي منحصر به فرد و محدود به يك نشاني ندارد. اين مُعضل كه به بهانه ي آزادي تفكر و كار فكري انساني دفاع مي شود، در واقع همان پديده اي ست كه پشتوانه ي گرايشات قومي را مي سازد. بنابراين، نقش همان پندار هاي بشري كه كژانديشي هاي انساني را نقد كنند، همان قدر مهم مي شودكه از مولفه هاي ديگري سخن برود.

در بيش از ده سال تجربه ي ديموكراسي نوين (پس از طالبان)،آگاه شديم كه اگر فضاي نوين، فرصت هاي زيادي براي صورت هاي متنوع بروز انديشه ي افغاني فراهم آورد، چنين امري، توجيهات براي اغراض قومي را تا مرز جنون نيز اجازه داده است.

گرايشات شديد قومي مبتني بر ميراث هاي به اصطلاح ادبي و فرهنگي كه با بازخواني هاي عجيب و عجين در عصبيت قومي در گونه هاي مختلف ارايه شده اند، چنان بستر هایي از تضاد هاي اجتماعي را باعث مي شوند كه به زودي در عقب خويش، سياست هاي فرهنگي همسايه گان را به عنوان پشتوانه هایي در مسير منافع ديگران به همراه داشتند. من معتقدم مقوله ي «بنيادگرايي فرهنگي» را – پس از وضع اين اصطلاح كه شايد در زمره ي نخستين ارايه كننده گان آن باشم – پا به پاي بحث «بنيادگرايي ديني»، در همين مسير به نقد بكشانیم.

كشور ما در مسير يك رقابت منفي، پس از برقراري حاكميت پهلوي در ايران كه موجد بدترين پديده ي غير انساني و نژادي (فارسيسم) بود، بر اثر نياز هاي رقابت منفي، عمق تاريخي را در دستور كار رسمي- فرهنگي و پژوهشي قرار مي دهد و اكنون كه در مسير اين رقابت، بيش از هشتاد سال است جلو مي رويم، دست آويز و ابزار جعل (آريايي و خراساني) كه در توهمات و سوء برداشت هاي ما بزرگ شدند، سياهي هایي نيز دیده    می شوند تا حقيقت تاريخي و مستند ما (افغانستان و افغان) دستخوش سياست ها شده و به چالش كشيده شوند.

از آن كه تجربه داريم، جلوگيري و پيشگيري هایي كه با دليل و خردورزانه نباشند، جز نتيجه ي مقطعه يي، كاربرد ندارند و خود باعث اشاعه ي بدپنداري مي شوند كه چون پاسخي نداشتند‌، مانع آزاد اندیشی شدند، پيشنهاد مي كنم براي بيرون رفت، از راه حل هایي كه به عنوان پاسخ ها در برابر سياست ها و گرايش هاي غلط، كار هاي پژوهشي و نوين فكري- ادبي و فرهنگي اند، استفاده شده و جزو سياست هاي فرهنگي و حمايت از ارزش هاي واقعي دولت افغانستان اجندا شوند و به عنوان نخستين موضوعات كاري آن، آثار پژوهشگر نامور، استاد ناصر «پورپيرار» را كه با پرچمداري ارزش هاي اسلامي، نگارش ها و پژوهش هاي انسان محور و پُر ارزش منطقه يي، بهترين انواع كار را در جهت رسوايي پديده هاي جعلي و مضحكي چون فارسيسم، ارايه كرده است، در چوكات اداره و يا نهادي با عنوان «مركز مطالعات پيرارشناسي» يا در حدود اكادمي علوم افغانستان و يا هم به گونه ي مستقل و تحت اثر ساير ادارات مربوط دولت، امر ترويج بفرمايند و بر اين گونه، نه فقط مسير ها را براي يافته هاي درست هموار كنند، بل در جهت زدودن اوهام فرهنگي كه ديوانه وار، گروهي را در خيالات واهي بومي، صاحبان اصلي، دارنده گان چنين و فلان فرهنگي، هتاك، متجاوز و فزون خواه نموده است، پاسخي محكم داده و كرداري را نهادينه نمايند كه بزرگ ترين منفعت اش، حفظ ارزش هاي افغاني خواهد بود.

نويسنده به عنوان يكي از ارادتمندان استاد ناصر «پورپيرار» كه حقانيت اين شخصيت بزرگ را در مطالعه ي همه جانبه ي آثار ايشان  به تمامي دريافته ام، كار اين پژوهشگر و مدافع بزرگ ارزش هاي اسلامي و واقعي منطقه ي تمدني خويش را‌ نه فقط از بهترين ها مي دانم، بل مدخل هاي نو گشوده ي او برای نگرش هاي نو و توجه بر ژرفنا هایي كه واقعيت ها را در امر روشنايي بر ادعا ها، روشنایی داده اند، از بهترين آثاري مي دانم كه شايد در طي صد سالي كه از پُرباري كار فرهنگي در زبان دري مي گذرد، در جغرافياي اين زبان از تاجيكستان تا افغانستان و ايران، بي مانند و بي همتا باشند.

يادآوري اين نكته بي جا نخواهد بود كه استاد ناصر «پورپيرار» در راستاي اهداف بر     حق اش، از چنان تنگنا هایي گذر كرده است كه يگانه روزنه ها براي رسيدن به حقايقي ست كه در ميان انبوه جعل و صادرات سياسي – فرهنگي بيروني، تنها شانس براي دريافت واقعيت هاي ملت ها، در جغرافياي عقب نگهداشته شده ی جهان سوم اند.

محتواي كتاب حاضر، بهترين پيام در جهت سفارشم براي رياست جمهوري اسلامي افغانستان خواهد بود و اين جانب، آماده ي هرگونه توضيح و پاسخگويي در قبال پيشنهادم استم.

با احترام

مصطفي «عمرزي»

16/ سرطان / 1393 خورشيدي

كابل

در سایت استاد بزرگ:

http://www.naria.info/view/18.aspx?id=855

معرفی و دانلود رایگان آثار زنده یاد استاد ناصر پورپیرار:

مجموعه ی «تاملی در بنیان تاریخ ایران» در 5 پخش؛ شامل 25 جلد:

 1. دوازده قرن سکوت / 5 جلد:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=91nwqtzb.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=91vjeazb.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=106yelysq.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=113vtblzx.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=109mwkqut.pdf

 1. پُلی بر گذشته / 3 جلد:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=98gwepci.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=105ioyjep.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=108yferhs.pdf

 1. برآمدن صفویه / 7 جلد:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=114ugxnxy.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=103omykqn.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=111tbqqcv.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=94efkywe.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=101rfazml.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=101lrfwzl.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=109ukvsht.pdf

 1. پایان پراگنده گی ها / 3 جلد:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=91rkzfmb.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=102vriuwm.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=112meaepw.pdf

 1. آشنایی با ادله و اسناد رخد داد پلید پوریم / 7 جلد:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=101cmhuxl.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=95morpuf.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=110pwkdqu.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=113nsyibx.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=90pwsika.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=90endnja.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=115krcegz.pdf

مجموعه ی «خطاب به حزب توده» در هفت بخش؛ شامل 7 جلد:

 1. عمده ترین پرسش ها
 2. چه کرده اند و چرا؟
 3. آیا حزب تودهء ایران، حزب طراز نوین طبقهء کارگر ایران می تواند باشد؟
 4. اپورتونیسم واقعاً موجود
 5. مارکسیست هایی از نوع خودشان
 6. «شیپور آشوب» در انقلاب
 7. هفدهمین پردهء نمایش

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=102gvtalm.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=96llgveg.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=105sranjp.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=115pbyyqz.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=101rhxbhl.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=110skriau.pdf

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=91defnhb.pdf

آثار دیگر:

 1. دیدار از اندونزی:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=106cyukbq.pdf

 1. مگر این پنج روزه:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=115bjbiwz.pdf

 1. اسلام و شمشیر:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=102fjjanm.pdf

 1. افسانه های ترکستان شوروی:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=104ailrko.pdf

 1. چند بگو مگو:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/pdfs/get_pdf.jsp?book_id=96mdegdg.pdf

ویدیو های استاد ناصر پورپیرار:

زنده یاد استاد ناصر پورپیرار در آخرین روز های زنده گی در شفاخانه:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=314

توضیحات تاریخی استاد پورپیرار برای محصلان:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=313

مصاحبه با استاد ناصر پورپیرار:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=273

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=274

اولین نشست علمی- آموزشی ویژه ی مدیران با استاد پورپیرار:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=261

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=262

مصاحبه ی شبکه ی وصال با استاد پورپیرار: 

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=259

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=260

تقابل و ستیز با امت مسلمه در توضیحات استاد پورپیرار:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=210

فلم هایی که بر اساس آثار و حضور استاد پورپیرار ساخته شده اند:

دو مستند: تختگاه هیچ کس و مجعولات مجلل:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=256

مستند ابطال شناسنامه:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=257

مستند زخم نشر:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=263

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=264

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=265

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=266

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=267

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=268

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=269

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=270

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=271

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=272

مستند طوفان نوح:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=276

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=277

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=278

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=279

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=280

مستند مجعولات مجلل:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=282

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=283

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=284

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=285

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=286

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=287

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=288

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=289

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=290

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=291

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=292

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=293

مستند تختگاه هیچ کس:

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=294

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=295

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=296

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=297

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=298

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=299

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=300

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=301

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=302

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=303

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=304

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=305

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=306

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=307

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=308

http://www.afghanpedia.com/projects/libraries/videos/getmovie.jsp?vd=309

استاد بزرگ در کتاب «پور خرد»:

«… و متوجه نيستند كه اين دشمني از جانب كليسا و كنيسه، حتي يك روز هم عليه مسلمانان قطع نشده و بدترين شيوه اش همين قومپرستي،‌ قومتراشي، تاريخ سازي و تاريخ نويسي است؛ يعني مسلمانان را در منطقه ي پيدايش و ظهور اسلام، چنان به جان هم انداخته اند كه هيچ كدام از آن ديگري در امان نيستند. هر روزي ممكن است، يكي از ما، خون آن ديگري  را بريزد، به خاطر اين كه مي خواهد ثواب انجام دهد. بنابراين اگر ما، اسلام را به عنوان هويت اوليه و اصلي خود مي پذيريم، اگر پي مي بريم كه كليسا و كنيسه تا چه حد دشمن ما هستند و اگر تصاوير موجود در منطقه، ما را هدايت مي كنند كه با يك دشمن خونخوار و مستقيم و بي تعارف روبه رو استيم، پس بياييم نگاه كنيم دانايي هایي كه به ما منتقل شده و سراپا بدون سند و مجعولات اند، بخشي از مبارزه ي وسيع كليسا و كنيسه عليه مسلمين اند. اين جا صحبت ترك، فارس، عرب، عجم، اردو زبان و افغاني نيست، اين جا صحبت اسلام و اديان ماقبل اسلام است. آنان نمي خواهند سنگر هاي شان را به نفع اسلام ترك كنند؛ هرچند كه مي بينند اسلام در جهان حركت مي كند و اسلام جهان را تسخير مي كند. بنابراين براي متوقف كردن اين توان، ‌دست از هيچ كاري بر نمي دارند؛ از هيچ توطئه اي كوتاهي نمي كنند و چنان ما را به جان هم انداخته اند كه در واقع نمي دانم چه زماني مي توانيم حريف اين باور هاي قلابي شويم كه تبديل شده اند به تعصبات زدوده ناشدني و هويت نزديك به هويت خانواده گي؛ يعني هر كدام از ما گمان مي كنيم كه از آن ديگري برتريم؛ چون سال هايی را كه در روي زمين بوده ايم مثلاً پانصد سال از آن يكي ‌بيشتر بوده است يا زبان او، دو تا لغت بيشتر از آن يكي دارد يا ما رستم داشتيم و آن يكي نداشته و يا ما كوروش داشته ايم و آن يكي نداشته است. مطالبي كه سرتاپا كودكانه، بدون سند و جاهلانه اند.»

ویدیو:

https://www.facebook.com/mustafa.omarzai.9/videos/476000725783912/

یادآوری:

سایت «دانشنامه ی افغان»، در حال توسعه و انکشاف است، بنابراین در هنگام استفاده از لینک کتاب ها- به خصوص فلم ها، اگر مشکلاتی بروز می کنند (عدم کارایی)، موقتی اند. برای آن که هموطنان علاقه مند، دچار ضیاع وقت نشوند، یادآوری می کنیم، از طریق سایت «نماشا» و یا با درج نام و مشخصات ویدیو ها و فلم ها در «یوتیوب» نیز زحماتی را که فلم و ویدیو شده اند، تماشا کنند!

لینک سایت نماشا:

http://www.namasha.com/aydin.tabrizli

248 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

۸